"in the immediate vicinity" translation into Polish

EN

"in the immediate vicinity" in Polish

See the example sentences for the use of "in the immediate vicinity" in context.

Similar translations for "in the immediate vicinity" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
immediate adjective
vicinity noun

Context sentences for "in the immediate vicinity" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe we should first deal with the situation in our immediate vicinity.
Uważam, że najpierw trzeba zadbać o to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.
EnglishWe need to have in the immediate vicinity of the EU a partner which assumes the values we share.
Potrzebujemy w bezpośrednim sąsiedztwie UE partnera, który opowie się za wartościami, które podzielamy.
EnglishMrs Ashton, I would ask you to help and encourage pro-European forces everywhere in our immediate vicinity.
Pani baronesso! Chciałbym panią poprosić, by pomagała pani i wspierała proeuropejskie siły wszędzie, gdzie to możliwe.
EnglishHowever, just as much attention should also be focused on eliminating the dangers in the immediate vicinity of the European Union.
Jednakże równie dużą uwagę należy poświęcić likwidacji zagrożeń w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej.
EnglishThe basis for the European neighbourhood policy is the creation of a climate of trust in the immediate vicinity of the European Union.
Podstawą europejskiej polityki sąsiedztwa jest stworzenie atmosfery zaufania w bezpośrednim otoczeniu Unii Europejskiej.
EnglishNuclear dumping sites in the immediate vicinity of nuclear power stations and/or in areas where earthquakes are prevalent are particularly risky.
Szczególnie niebezpieczne są wysypiska odpadów promieniotwórczych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowych lub na terenach gdzie występują trzęsienia ziemi.
EnglishThe highly diverse Ostend has been undergoing development since the 1990s, amid the reorganisation of the immediate vicinity with regard to the area’s urban structure.
Ostend to dzielnica bardzo zróżnicowana, której charakter zmienia się od lat 90. ubiegłego wieku wraz z rozwojem urbanistycznym okolicy Grossmarkthalle.
EnglishThese two initiatives play a vital role both in strengthening relations with the states in the immediate vicinity and in terms of energy security.
Te dwie inicjatywy będą miały duże znaczenie zarówno w zakresie wzmocnienia stosunków z krajami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
EnglishWith regard to foreign policy and security issues, we will emphasise the importance of maintaining and improving the dialogue concerning the immediate vicinity that we share.
W odniesieniu do kwestii związanych z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa podkreślimy znaczenie utrzymania i poprawienia dialogu dotyczącego najbliższych wspólnych obszarów sąsiedzkich.
EnglishWe do not think that the European Parliament has a role to play as regards the political situation in countries which are not in the immediate vicinity of the EU, such as Iran, Kosovo or Iraq.
Nie uważamy, by Parlament Europejski miał do odegrania rolę dotyczącą sytuacji politycznej w państwach, które nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie UE, takich jak Iran, Kosowo czy Irak.
EnglishLocally there is concern about the scale of these proposed projects, notably in relation to the possible health implications for those living in the immediate vicinity of the power lines.
Lokalnie istnieje obawa o skalę tych proponowanych projektów, zwłaszcza w powiązaniu z możliwymi implikacjami zdrowotnymi dla ludzi żyjących w bezpośredniej bliskości linii energetycznych.

Other dictionary words

English
  • in the immediate vicinity

Translations into more languages in the bab.la German-English dictionary.