"in the initial phase" translation into Polish

EN

"in the initial phase" in Polish

See the example sentences for the use of "in the initial phase" in context.

Similar translations for "in the initial phase" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
initial noun
Polish
initial adjective
to initial verb
phase noun

Context sentences for "in the initial phase" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis initial phase is not about expanding the list of hazardous substances.
Na etapie wstępnym nie przewiduje się rozszerzenia listy substancji niebezpiecznych.
EnglishThe Commission intends to implement 12 pilot projects during an initial phase.
W fazie początkowej Komisja zamierza wdrożyć 12 projektów pilotażowych.
EnglishRemeron may impair concentration and alertness (particularly in the initial phase of treatment).
Remeron może zaburzać koncentrację i czujność (zwłaszcza w początkowej fazie leczenia).
EnglishThe initial phase of treatment requires special medical supervision.
Początkowa faza leczenia wymaga specjalnego nadzoru medycznego.
EnglishThe dosing regimen consists of a 5-week initial phase followed by a maintenance phase:
Schemat dawkowania obejmuje 5- tygodniową fazę leczenia początkowego, a następnie fazę leczenia podtrzymującego:
EnglishAfter an initial phase of getting to know one another, we have worked together effectively, constructively and openly.
Po początkowej fazie zapoznawania się rozpoczęliśmy efektywną, konstruktywną i otwartą współpracę.
EnglishRemeron may impair concentration and alertness (particularly in the initial phase of treatment).
Mimo to w szczególnych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie preparatu Remeron w ciąży z uwagi na dobro matki i dziecka.
EnglishInitial Phase – Finding the most appropriate dose
Wstępna faza – Dobranie odpowiedniej dawki
EnglishParticularly close blood glucose monitoring is therefore recommended in the initial phase of co-administration.
Szczególnie ścisłe monitorowanie glikemii zaleca się więc w początkowej fazie równoczesnego stosowania leków z obu grup.
EnglishWe are still in the initial phase.
Nadal znajdujemy się w fazie początkowej.
EnglishPatients should be closely monitored in the initial phase of the treatment due to the risk of postural adverse events.
Należy ściśle monitorować pacjentów w początkowym okresie leczenia ze względu na ryzyko działań niepożądanych związanych z pionizacją ciała.
EnglishSubsequently, in the initial phase of treatment, the activity of protein C is more rapidly suppressed than that of the procoagulant factors.
W związku z tym w początkowej fazie leczenia aktywność białka C jest hamowana bardziej gwałtownie niż aktywność czynników krzepnięcia.
EnglishThe clinical benefit for degarelix compared to leuprorelin plus anti-androgen in the initial phase of treatment has not been demonstrated.
W poczatkowej fazie leczenia nie wykazano klinicznej korzyści leczenia degareliksem w porównaniu do leczenia leuproreliną z antyandrogenem.
EnglishTherefore, closer monitoring of liver enzymes and haematological parameters is recommended in the initial phase after switching.
Dlatego też w początkowym okresie po zmianie produktów leczniczych zaleca się ścisłe monitorowanie parametrów enzymów wątrobowych i hematologicznych.
EnglishInitial Phase (hrs)
EnglishIt is recommended that the beginning of your treatments, called the initial phase, will extend over 5 weeks, followed by a maintenance phase:
Zaleca się rozpoczynanie leczenia od tak zwanej fazy leczenia początkowego, trwającej 5 tygodni, po której następuje faza leczenia podtrzymującego.
English(RO) On the subject of the geological storage of carbon dioxide, we are discussing the possibility of testing this new technology during an initial phase.
(RO) Jeżeli chodzi o geologiczne składowanie dwutlenku węgla, dyskutujemy możliwość testowania tej nowej technologii w fazie początkowej.
EnglishIn the initial phase of the treaty coming into effect, the EU will need to have adequate financial resources at its disposal in order to implement new policies.
W początkowej fazie jego wdrażania UE będzie potrzebować odpowiednich zasobów finansowych, aby móc wdrożyć politykę w nowych obszarach.
EnglishThe other scenario, at least in an initial phase, will be that this tax will be passed on in the form of costs to the credit consumer or other financial services.
Inny scenariusz, przynajmniej w fazie początkowej, to przenoszenie tego podatku w formie kosztu na kredytobiorców lub na korzystających z innych usług finansowych.
Englishmg of eculizumab via a 25 - 45 minute intravenous infusion every week for the first 4 weeks, followed by 900 mg of eculizumab for the fifth week of the initial phase.
mg ekulizumabu we wlewie dożylnym trwającym 25- 45 minut, co tydzień przez pierwsze 4 tygodnie, a następnie 900 mg ekulizumabu w piątym tygodniu fazy leczenia początkowego.

Other dictionary words

English
  • in the initial phase

Translations into more languages in the bab.la English-Finnish dictionary.