"in the international community" translation into Polish

EN

"in the international community" in Polish

See the example sentences for the use of "in the international community" in context.

Similar translations for "in the international community" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
international adjective
intern noun
community noun
community adjective
Polish

Context sentences for "in the international community" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe international community must not, however, turn its back on the conflict.
Społeczność międzynarodowa nie może jednak odwracać się plecami od tego konfliktu.
EnglishSince 1967 we have not produced a result, collectively, as an international community.
Od 1967 r. nie wypracowaliśmy wyniku, wspólnie, jako społeczność międzynarodowa.
EnglishSrebrenica was a collective failure of the international community, the EU included.
Masakra w Srebrenicy była zbiorową porażką wspólnoty międzynarodowej, łącznie z UE.
EnglishStabilisation of Afghanistan: challenges for the EU and the international community (
Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej (
EnglishMr President, Guinea-Conakry needs the support of the international community.
Panie przewodniczący! Gwinea Konakry potrzebuje wsparcia społeczności międzynarodowej.
EnglishThe international community should lend sustained support to this dialogue.
Społeczność międzynarodowa powinna zapewnić trwałe wsparcie dla tego dialogu.
EnglishFor this reason, further pressure is needed from the international community.
Dlatego potrzebne są dalsze naciski ze strony społeczności międzynarodowej.
EnglishClimate change presents the international community with a serious challenge.
Zmiany klimatyczne są poważnym wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej.
EnglishThe attacks are immoral, and the international community cannot accept them.
Tego rodzaju ataki są niemoralne, a wspólnota międzynarodowa nie może ich akceptować.
EnglishSadly, the international community, including the EU, is standing by helplessly.
Niestety, społeczność międzynarodowa, w tym UE, bezradnie stoi z boku.
EnglishThe international community must therefore be ready to deal with them.
Dlatego też społeczność międzynarodowa musi być gotowa, by sobie z nimi poradzić.
EnglishSecondly, we must step up the pressure against Mugabe in the international community.
Po drugie musimy zwiększyć nacisk na Mugabe we wspólnocie międzynarodowej.
EnglishFinally, we need to show the international community that we mean what we say.
I wreszcie musimy pokazać społeczności międzynarodowej, że tę sprawę traktujemy poważnie.
EnglishA highly regarded position in the international community does not come free.
Bardzo wysoka pozycja we wspólnocie międzynarodowej nie przychodzi sama.
EnglishWhat did the international community do to prevent this form of terrorism?
Co społeczność międzynarodowa uczyniła, by zapobiec tej formie terroryzmu?
EnglishThat is what the people of Europe - and also the international community - expect from us.
Właśnie tego oczekują od nas obywatele Europy - a także społeczność międzynarodowa.
EnglishThe international community must act against the oppressors of the Burmese people.
Społeczność międzynarodowa musi podjąć działania przeciwko gnębicielom narodu birmańskiego.
EnglishIt is difficult for it to go on having confidence in the international community.
Trudno jest im nadal mieć zaufanie do społeczności międzynarodowej.
EnglishThe situation in Libya and within the international community is confused.
Sytuacja w Libii oraz w społeczności międzynarodowej jest skomplikowana.
EnglishIt poses a great danger to the security and stability of the international community.
Zjawisko to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności wspólnoty międzynarodowej.

Other dictionary words

English
  • in the international community

Even more translations in the English-Swahili dictionary by bab.la.