"in the jungle" translation into Polish

EN

"in the jungle" in Polish

See the example sentences for the use of "in the jungle" in context.

Similar translations for "in the jungle" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
jungle noun

Context sentences for "in the jungle" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is not enough that our experts know their way through the technical jungle.
Nie wystarczy już to, że nasi eksperci będą w stanie znaleźć drogę w dżungli technicznej.
EnglishThat country is in a desperate situation, where anarchy and the law of the jungle prevail.
Ten kraj jest w tragicznej sytuacji, gdzie przeważa anarchia i "prawo dżungli”.
EnglishWe want fair trade, provided that it is not just about the law of the jungle.
Chcemy wolnego handlu, pod warunkiem, że nie będzie to handel oparty na prawach dżungli.
EnglishMoreover, the jungle of subsidies and EU agencies offers plenty of potential for savings.
Ponadto gąszcz dotacji i agend unijnych daje duże pole do oszczędności.
EnglishWhen the lion that roars in the economic jungle gets wet, he discovers the virtues of solidarity.
Kiedy lew ryczący w ekonomicznej dżungli zmoknie, odkrywa zalety solidarności.
EnglishIn addition, by abandoning the rules of fair economic competition we will be creating a jungle.
Ponadto zarzucając zasady uczciwej konkurencji gospodarczej stworzymy prawo dżungli.
EnglishSome of it even came from lianas, those things that dangle in the middle of the jungle.
Niektóre pochodzą nawet z lian, tych pnączy dyndających w dżungli.
EnglishVideo: Narrator: The wild Bonobo lives in central Africa, in the jungle encircled by the Congo River.
Video: Dzikie bonobo żyją w środkowej Afryce, w dżungli otoczonej rzeką Kongo.
EnglishBut I took this photograph in a toilet at the back of a tent in the eco-camp in the jungle in Assam.
Ale to zdjęcie zrobiłam w toalecie na tyłach namiotu w eko-kampie w dżungli w Assam.
EnglishThis is no longer a market economy, but a jungle economy.
Nie jest to już gospodarka rynkowa, ale gospodarka, w której rządzi prawo dżungli.
EnglishWe could spend 10,000 lifetimes trying to prune this legal jungle.
Moglibyśmy spędzić jakieś 10 000 lat próbując wykarczować ścieżkę w tej prawniczej dżungli.
EnglishIn Orissa over 40 000 Christians have taken refuge in the jungle.
W stanie Orissa ponad 40 tysięcy chrześcijan ukrywa się w dżungli.
EnglishHe added that our society, democracy and institutions could not allow the jungle to take over.
Dodał, że nasze społeczeństwo, demokracja i instytucje nie mogą pozwolić, aby dżungla zwyciężyła.
EnglishAnd we spent -- I was with a team -- two weeks with these guys out in the jungle watching them hunt.
Spedziłem, spędziliśmy jako zespół 2 tygodnie z tymi ludźmi w dżungli, przyglądając się jak polują.
EnglishCommon sense prevailed over intransigence and respect for the law reigned over the law of the jungle.
Zdrowy rozsądek zatriumfował nad nieprzejednaniem, a szacunek dla prawa wziął górę nad prawem dżungli.
EnglishWhen I was in the jungle, I had a face and I had a name.
Kiedy byłam w dżungli, byłam osobą mającą twarz i nazwisko.
EnglishYou know, we look down a dark alley or a jungle path, trying to make out a face or a creature.
To, jak patrzymy w głąb ciemnego zaułka czy na leśną ścieżkę, usiłując dostrzec czyjąś twarz lub jakąś żywą istotę.
EnglishBut this guy who we're following right now is in the deep jungle.
Ta, którą obserwujemy, żyje w środku dżungli.
EnglishThis will lead to competition between states, regions and workers, where the law of the jungle holds sway.
Doprowadzi to do konkurencji pomiędzy państwami, regionami i pracownikami, gdzie dominuje prawo dżungli.
EnglishThey live in the depths of the Congolese jungle, and it has been very difficult to study them.
Żyją w dżungli Konga, więc trudno je badać.

Other dictionary words

English
  • in the jungle

Have a look at the Chinese-English dictionary by bab.la.