"in the lab" translation into Polish

EN

"in the lab" in Polish

See the example sentences for the use of "in the lab" in context.

Similar translations for "in the lab" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
lab noun

Context sentences for "in the lab" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is another project I worked on with Sensible Cities Lab and CurrentCity.org.
A to kolejny projekt, nad którym pracowałem z Sensible Cities Lab i CurrentCity.org.
EnglishHere's the Architecture Machine Group, the predecessor of the Media Lab, in 1981.
Metoda pokazana na tym filmie wykorzystuje je do wytwarzania dedykowanych HyperCard.
EnglishIn fact, there's one lab in particular that represents 20 percent of all that capacity.
Jest zwłaszcza jedno laboratorium, które reprezentuje 20 procent tej wydajności.
EnglishThese electrodes act like mini pacemakers to get the cells to contract in the lab.
Elektrody działają jak małe rozruszniki sprawiając, że komórki się kurczą.
EnglishAnd I'm glad to see their discoveries coming out of the lab and into the world.
I cieszę się, widząc, jak ich dokonania wychodzą z laboratoriów w świat.
EnglishWe have another possibility we are working [on] in our lab, [which] is to build hybrids.
Mamy też inną możliwość, nad którą właśnie pracujemy, mianowicie budowanie hybryd.
EnglishSS: He talks to other Bonobos at the lab, long-distance, farther than we can hear.
SS: Rozmawia z innymi bonobo, na odległość, dalej niż my możemy słyszeć.
EnglishNow, the activities from the lab have taught us now how to go out in the open ocean.
Działalność w laboratorium nauczyła nas, jak udać się do otwartego oceanu.
EnglishSo this is the lab at the high school, and the principal there is in love with this room.
Więc to jest laboratorium w szkole. ~~~ Główną ideą jest zakochanie się w nim.
EnglishWe're awfully careful in the lab to try and avoid various biohazards.
W laboratorium jesteśmy strasznie ostrożni, żeby uniknąć zagrożeń biologicznych.
EnglishSo he raced to the lab and made enough to clean the rest of the birds.
A on pobiegł do laboratorium i przygotował go tyle, że starczyło dla reszty ptaków.
EnglishWe designed a network sensor, and kids would show up and refuse to leave the lab.
Zaprojektowaliśmy sieciowy sensor, a dzieci pojawiły się i nie chciały wyjść z laboratorium.
EnglishNow, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
Teraz, w laboratorium, symulujemy angiogenezę raka przedstawioną tutaj jako czarny słupek.
EnglishThe students don't usually leave the computer lab till 2 or 3 a.m.
Studenci zwykle nie opuszczają laboratorium komputerowego przed 2 lub 3 w nocy.
EnglishIt's not in the lab, and it's increasingly in places like India, China, Brazil, Africa.
Nie mieści się w laboratorium, ale w takich miejscach jak Indie, Chiny, Brazylia, Afryka.
EnglishSo I've gone out of the lab to see if this really holds in our daily lives.
Wyszedłem więc z laboratorium, by przekonać się, czy to samo dzieje się w codziennym życiu.
EnglishMy office is a mixture of the Natural History Museum and a NASA space lab.
Moja pracownia jest połączeniem Muzeum Historii Naturalnej i laboratorium kosmicznego NASA.
EnglishWe've actually tried to turn it into an electrical engineering lab.
Rzeczywiście próbowaliśmy zmienić ją w laboratorium inżynierii elektrycznej.
EnglishThis was all done by folks in the lab -- I cannot take credit for most of this.
To wszystko zostało zrobione przez ludzi z laboratorium; większość z tego nie jest moją zasługą.
EnglishHowever, it was a great opportunity to work in a real lab -- so I could finally start my project.
Aczkolwiek, była to świetna możliwość popracowania w prawdziwym laboratorium.

Other dictionary words

English
  • in the lab

Have a look at the Portuguese-English dictionary by bab.la.