"in the last" translation into Polish

EN

"in the last" in Polish

See the example sentences for the use of "in the last" in context.

Similar translations for "in the last" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
last adjective
last adverb
Polish
to last verb

Context sentences for "in the last" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.
EnglishPearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.
Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.
EnglishIt really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Naprawdę najwyższa pora pomyśleć o tym, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 100 lat.
EnglishOver the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.
W ciągu ostatnich 20 lat omawiany kraj osiągnął znaczące postępy z dwóch powodów.
EnglishIn the last five years, fishing has suffered the consequences of rising fuel prices.
W przeciągu ostatnich pięciu lat, rybołówstwo odczuło skutki wzrostu cen paliwa.
EnglishWhat has happened in the last few days does not relate to procedure but to content.
To, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią.
EnglishMr Rehn, you have made some very encouraging statements over the last few days.
Panie komisarzu Rehn! W ostatnich dniach złożył pan pewne ośmielające oświadczenia.
EnglishAgainst this background, I would like to look last of all at Mr Jadot's report.
W tym kontekście na koniec chciałabym przyjrzeć się sprawozdaniu pana posła Jadota.
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.
EnglishThe last polls demonstrate the highest support for the European Union since 1994.
Ostatnie badania wykazały najwyższe poparcie dla Unii Europejskiej od 1994 r.
EnglishThe last open question of the negotiations was related to the correlation tables.
Ostatnia otwarta kwestia w trakcie tych negocjacji odnosiła się do tabel korelacji.
EnglishI have two supplementaries to this question, but this will be the last question.
Mam dwa pytania uzupełniające do tego pytania, lecz kolejne pytanie będzie ostatnim.
English(PL) Madam President, the last century saw huge numbers of terrible massacres.
(PL) Pani Przewodnicząca! W minionym stuleciu doszło do wielu straszliwych mordów.
EnglishIn fact, over the last five years oil has increased in Ireland by over 300%.
Właściwie na przestrzeni ostatnich pięciu lat ropy podrożała w Irlandii o 300%.
EnglishInstitutions will last, so we need to have institutions for the enlarged Europe.
Instytucje przetrwają i dlatego musimy zbudować instytucje godne rozszerzonej Europy.
EnglishIn Ireland last year, 1 947 women and 3 269 children were admitted to refuges.
W ubiegłym roku w Irlandii do schronisk przyjęto 1 947 kobiet i 3 269 dzieci.
EnglishWe respect our partners' every last euro and we thank them for their support.
Szanujemy pieniądze naszych partnerów co do eurocenta i dziękujemy im za wsparcie.
EnglishMaybe the last mile problem really should be thought of as the last mile opportunity.
Może problem ostatniej mili powinien być postrzegany jako szansa ostatniej mili.
EnglishSo this is the last work, and a work in progress, and it's called "Space Filler."
Nad tym projektem ciągle pracujemy. ~~~ Nazywa się "Wypełniacz przestrzeni".
EnglishAnd this is just a selection of things that were built in the last couple of years.
A to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.

Other dictionary words

English
  • in the last

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Portuguese dictionary.