"in the last 15 years" translation into Polish

EN

"in the last 15 years" in Polish

See the example sentences for the use of "in the last 15 years" in context.

Similar translations for "in the last 15 years" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
last adjective
last adverb
Polish
to last verb
years noun
Polish
year noun
Polish

Context sentences for "in the last 15 years" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my own country, the reduction was fourfold over the last 15 years.
W moim kraju w ciągu ostatnich 15 lat odnotowano czterokrotny spadek tej liczby.
EnglishIndeed, yield last season was the lowest of the last 15 years.
I rzeczywiście produkcja mleka w ubiegłym sezonie była najniższa od 15 lat.
EnglishI have followed labelling legislation for the last 15 years.
Śledzę kwestię przepisów dotyczących znakowania od piętnastu lat.
EnglishI did use that during these last 15 years about 20 times -- never with that type of wing, but at the beginning.
Przez ostatnie piętnaście lat Przez ostatnie piętnaście lat użyłem jej jakieś 20 razy.
EnglishConsiderable progress has been made over the last 15 years, but there are still many weaknesses.
Wprawdzie w ciągu ostatnich 15 lat poczyniono znaczne postępy, nadal jednak jest wiele słabych punktów.
EnglishIn the Pacific, where I made this photograph, their stocks have declined about 90 percent in the last 15 years.
Na Pacyfiku, gdzie zrobiłem to zdjęcie, ich stada zmalały o ok. 90% w ciągu ostatnich 15 lat.
EnglishThis initiative has been very successful and has given many benefits to EU citizens in the last 15 years.
Inicjatywa ta była niezwykle skuteczna i przez ostatnie 15 lat przyniosła obywatelom UE wiele korzyści.
EnglishWe have been working closely and in a relationship of trust with the citizens of Moldova over the last 15 years.
Przez ostatnie 15 lat prowadziliśmy ścisłą współpracę z obywatelami Mołdawii, opartą na zaufaniu.
EnglishI've been doing this for the last 15 years; it's my side job, if you want.
EnglishThis was the last 15 years before the crash, and you can see there, consumer debt rose dramatically.
Tak było przez 15 lat poprzedzających krach.
EnglishWe have already achieved quite a lot over the last 15 years with the tremendous increase of women in managerial positions.
W ciągu ostatnich 15 lat osiągnęliśmy już wiele jeśli chodzi o zwiększenie liczby kobiet zajmujących stanowiska kierownicze.
EnglishHowever, we have to admit that in the last 15 years, not one European legislative text on the environment has included the aspect of gender.
Musimy jednak przyznać, że w ciągu ostatnich 15 lat, żaden europejski akt prawny dotyczący środowiska nie uwzględniał kwestii płci.
EnglishI do not know if you remember that Spain - the country that is next in line - has legalised two million illegal immigrants in the last 15 years.
Nie wiem, czy pamiętacie, że Hiszpania - następny kraj w kolejce - zalegalizował w ciągu ostatnich 15 lat dwa miliony nielegalnych imigrantów.
EnglishThe situation has been the same for the last 15 years, and this Parliament has always granted discharge, on the basis of the improvement in the use of European Union funds.
Sytuacja ta nie zmienia się od 15 lat. Parlament zawsze udzielał absolutorium z zastrzeżeniem poprawy sposobu korzystania ze środków UE.
EnglishWe are going to put the financial markets, which we need, back in the service of the real economy, and not the other way around as it has been over the last 15 years.
Zaprzęgniemy rynki finansowe - których potrzebujemy - w służbę gospodarki realnej, a nie na odwrót, jak miało to miejsce w ostatnich 15 latach.
EnglishMr President, I have been monitoring international climate negotiations for the last 15 years, and I am particularly happy with the agreements reached in Cancún.
Panie Przewodniczący! Przez ostanie 15 lat śledziłam negocjacje klimatyczne i szczególnie cieszę się z porozumienia osiągniętego na spotkaniu w Cancún.
EnglishBut when climate became, politically, a hot topic -- if I may make the pun -- in the last 15 years, this became so un-PC, we couldn't talk about it.
Ale kiedy klimat stał się politycznie gorącym tematem - jeśli mogę wykorzystać tę grę słów w ciągu ostatnich 15 lat mówienie o tym stało się politycznie niepoprawne.
EnglishLast but not least, as a person who has been working for women's equal political representation over the last 15 years, I would be glad if this person were a woman.
W końcu, jako osoba, która od piętnastu lat pracuje na rzecz równej reprezentacji politycznej kobiet, ucieszyłabym się, gdyby tą osobą została kobieta.
English. - Mr President, I live on a lovely island - a beautiful island - which has been systematically destroyed by the European Union over the last 15 years.
w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Mieszkam na wspaniałej, pięknej wyspie, która od 15 lat jest systematycznie niszczona przez Unię Europejską.
EnglishFirstly, we can consider the 435% increase we have seen in the rates of children with autism in the last 15 years and the rates of ADHD, which currently affects 3-5% of children.
Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę wzrost liczby dzieci z autyzmem rzędu 435% w ciągu ostatnich 15 lat, a także wskaźnika ADHD, które obecnie dotyka 3-5% dzieci.

Other dictionary words

English
  • in the last 15 years

Translations into more languages in the bab.la English-Danish dictionary.