"in the last few months" translation into Polish

EN

"in the last few months" in Polish

See the example sentences for the use of "in the last few months" in context.

Similar translations for "in the last few months" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
last adjective
last adverb
Polish
to last verb
few adverb
months noun
Polish
month noun
Polish

Context sentences for "in the last few months" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat Mr Oettinger has achieved over the last few months is an example to us all.
Osiągnięcia pana komisarza Oettingera w ciągu ostatnich miesięcy są dla nas przykładem.
EnglishOver the last few months, the Hungarian Government has changed its former position.
W ostatnich kilku miesiącach rząd węgierski zmienił swoje stanowisko.
EnglishThe humanitarian crisis there has in the last few months indisputably grown into a catastrophe.
Kryzys humanitarny podczas ostatnich kilku miesięcy niewątpliwie przekształcił się w katastrofę.
EnglishThat has been the fate of Mr Reinfeldt over the last few months.
Taki był przez ostatnich kilka miesięcy los pana Reinfeldta.
EnglishThe pictures that you're seeing behind me are people that I visited in the last few months.
Zdjęcia, które za mną widzicie, przedstawiają ludzi, których odwiedziłam w ciągu kilku ostatnich miesięcy.
EnglishThe last few months have, of course, demonstrated the strength of the euro.
Ostatnie miesiące dowiodły oczywiście siły euro.
EnglishMr President, this is the fourth time in the last few months that we have spoken on the same issue.
Panie przewodniczący! Po raz czwarty w ciągu kilku ostatnich miesięcy rozmawiamy o tej samej kwestii.
EnglishMr President, the aviation sector has been in the spotlight in the last few months.
w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Panie przewodniczący! Sektor lotniczy jest w centrum uwagi od kilku ostatnich miesięcy.
EnglishThe last stages of the war were especially bloody and thousands died in its last few months.
Ostatnie etapy wojny były szczególnie krwawe, a w ostatnich kilku miesiącach jej trwania zginęło tysiące osób.
EnglishMr President, during the last few months, the EU has experienced several changes and transitions.
Panie przewodniczący! Przez ostatnich kilka miesięcy Unia Europejska doświadczała szeregu zmian i przekształceń.
EnglishWe are surrounded by a lot of pessimists, who have been lining the finishing straight over the last few months.
Otacza nas mnóstwo pesymistów, których pełno było na ostatniej prostej przez kilka ostatnich miesięcy.
EnglishThis agreement has been in place for the last few months.
Porozumienie to obowiązuje już od kilku miesięcy.
English. - The European airline industry and its customers have not had an easy ride over the last few months!
na piśmie - Europejski przemysł lotniczy oraz jego klienci nie mieli łatwego życia w ostatnich miesiącach!
EnglishOver the last few months the Eurosystem has implemented both standard and non-standard monetary policy measures.
W ostatnich miesiącach Eurosystem wprowadził w swojej polityce pieniężnej środki standardowe i niestandardowe.
EnglishI believe that the Commission and the Presidency have worked very hard in the PNR field in the last few months.
Sądzę, że Komisja i prezydencja bardzo ciężko pracowały nad problemem danych PNR w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
EnglishI think that the Commission has made very thorough and sensible preparations for the summit in the last few months.
Myślę, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy Komisja przeprowadziła bardzo dokładne i rozsądne przygotowania do szczytu.
EnglishThese expectations are aimed at the last few months of your term of office and maybe even beyond.
Te oczekiwania dotyczą działań przewidywanych na kilka ostatnich miesięcy pańskiej kadencji oraz - być może - wybiegają trochę w przyszłość.
EnglishIncidentally, it is interesting that we in the Committee on Industry, Research and Energy have moved some way on this over the last few months.
Co ciekawe, my, członkowie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii podążamy tą drogą od kilku miesięcy.
EnglishOver the last few months our dairy farmers have been obtaining a fair milk price for the first time in many years.
Przez kilka ostatnich miesięcy nasi rolnicy zajmujący się produkcją mleka otrzymywali słuszną cenę za mleko po raz pierwszy od wielu lat.
EnglishYou will probably also know about the new Google Books Project, which everyone has been discussing over the last few months.
Wiedzą też państwo zapewne o nowym projekcie pod nazwą Google Books, dyskutowanym przez wszystkich w ciągu kilku ostatnich miesięcy.

Other dictionary words

English
  • in the last few months

More translations in the Japanese-English dictionary.