"in the least" translation into Polish

EN

"in the least" in Polish

EN in the least
volume_up
{adverb}

volume_up
wcale {adv.}
The Prime Minister will hold the least responsibility for this, but the Czech Presidency was not at all consensual.
Pan premier jest za to w najmniejszym stopniu odpowiedzialny, ale prezydencję czeską wcale nie cechowała zgoda.
Otherwise, it will be necessary - and not in the least undesirable - to employ the protection of the armed forces.
Ujmując inaczej, koniecznie trzeba będzie skorzystać z ochrony sił zbrojnych i bynajmniej wcale nie jest to niepożądane.
(Laughter) And no, he didn't cook the fish, and he's not a chef, at least in the way that you and I understand it.
(Śmiech) I nie, nie przyrządził wcale tej ryby. ~~~ Nie jest kucharzem. ~~~ W każdym razie, nie w tradycyjnym rozumieniu.
in the least (also: in the slightest)
It is a sorry state of affairs that no one benefits from this, the people least of all.
To przykra sytuacja, która nikomu nie przynosi korzyści, a w najmniejszym stopniu obywatelom.
Absolutely no one, and least of all Mrs Wallis.
Żaden, w najmniejszym stopniu, pani poseł Wallis.
The Prime Minister will hold the least responsibility for this, but the Czech Presidency was not at all consensual.
Pan premier jest za to w najmniejszym stopniu odpowiedzialny, ale prezydencję czeską wcale nie cechowała zgoda.

Synonyms (English) for "in the least":

in the least

Similar translations for "in the least" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
least adjective
least adverb
Polish
little adjective
little adverb
Polish

Context sentences for "in the least" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAgricultural prices, not least for foods, have shot up over a very short period.
Ceny produktów rolniczych, nie tylko żywnościowych, wzrosły w bardzo krótkim czasie.
EnglishThey must at least be required to respect the objectives which they themselves set.
Musimy wymagać od nich co najmniej przestrzegania założeń, które same ustaliły.
EnglishThis is the simplest procedure, the least bureaucratic and the most democratic.
Jest to procedura najprostsza, najmniej biurokratyczna i najbardziej demokratyczna.
EnglishIt is very welcome; at least it is finally being recognised that there is a problem.
To bardzo dobrze. Przynajmniej w końcu przyznaje się, że istnieje jakiś problem.
EnglishDeforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
Wylesieniu nie zapobiegną ponowne nasadzenia, przynajmniej nie w najbliższym czasie.
EnglishA second dose of vaccine should be given after an interval of at least three weeks.
Drugą dawkę szczepionki należy podać co najmniej trzy tygodnie po pierwszej dawce.
EnglishA single dose of Cetrotide 3 mg results in a duration of action of at least 4 days.
Czas działania pojedynczej dawki leku Cetrotide 3 mg wynosi co najmniej 4 dni.
EnglishWe hope that we will have the results from the Commission at least by December 2010.
Mamy nadzieję, że Komisja przedstawi jej wyniki najpóźniej w grudniu 2010 roku.
EnglishAt least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
Chińczycy mają przynajmniej jedną dobrą cechę: nie robią tajemnicy ze swoich planów.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Europa wyprzedza inne kontynenty w tej dziedzinie przynajmniej o duży krok.
EnglishAmerican monetary and budgetary policy has been at the very least unrealistic.
Amerykańska polityka monetarna i budżetowa okazała się co najmniej nierealistyczna.
EnglishHowever, for goodness sake, let us at least believe in the plan we are implementing!
Tym niemniej, na litość boską, przynajmniej uwierzmy w plan, który realizujemy!
EnglishThat is why the discussions in the committee were exciting, to say the least.
Oto, dlaczego dyskusje w komisji były, delikatnie rzecz ujmując, fascynujące.
EnglishAt least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Będziemy przynajmniej mieć żywego człowieka i będzie można wznowić proces.
EnglishI think this is important to say because it is the truth, at least in my experience.
Trzeba to powiedzieć, gdyż taka jest prawda, przynajmniej z mojej perspektywy.
EnglishFor the other patients the urine should be collected for at least 6 hours.
W przypadku pozostałych pacjentów mocz należy zbierać przez co najmniej 6 godzin.
EnglishRotaTeq is given as three doses, with at least four weeks between each dose.
RotaTeq podaje się w trzech dawkach, w odstępie co najmniej czterech tygodni.
EnglishThree vaccine doses must be administered at intervals of at least 4 weeks.
Pomiędzy kolejnymi trzema dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4 tygodni.
EnglishVFEND tablets must be taken at least one hour before or one hour after a meal.
Tabletki Vfend przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku.
EnglishOne in four people suffer from mental health problems at least once in their life.
Jedna czwarta ludności przynajmniej raz w życiu boryka się z problemami psychicznymi.