"in the light" translation into Polish

EN

"in the light" in Polish

See the example sentences for the use of "in the light" in context.

Similar translations for "in the light" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
light noun
light adjective
to light verb
light-
Polish

Context sentences for "in the light" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishReconstituted solution is a clear colourless to light straw-coloured solution.
Sporządzony roztwór powinien być przejrzysty, bezbarwny lub w kolorze słomkowym.
EnglishThere were two glimmers of light when the Treaty of Lisbon entered into force.
Gdy traktat lizboński wchodził w życie, dawało się dostrzec dwa promyki nadziei.
EnglishIt was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
Informacje te ujawniono w badaniu Komisji dotyczącym nakładania się kompetencji.
EnglishThe powder is a granulate or clumped granulate with a white to light yellow colour.
Proszek jest granulatem lub zbrylonym granulatem o barwie białej do jasnożółtej.
EnglishOne or 2 laser light treatments were administered following PhotoBarr injection.
Po podaniu produktu PhotoBarr wykonano 1 lub 2 naświetlenia światłem lasera.
EnglishA light blue, biconvex, oval tablet, with the inscription “ OL 15 ” on one side.
Biała, obustronnie wypukła, okrągła tabletka, z napisem „ OL 15 ” po jednej stronie.
EnglishHere it is on the top of the building with plenty of windows to let light in.
Tutaj - na samej górze budynku z wieloma oknami by wpuścić jak najwięcej światła.
EnglishInactivated whole cell suspension of O. rhinotracheale Light liquid paraffin
Zawiesina inaktywowanych komórek Ornithobacterium rhinotracheale Parafina płynna
EnglishA final figure will be determined in the light of the Copenhagen conference.
Ostateczna kwota zostanie określona w świetle wyników konferencji w Kopenhadze.
EnglishWhile ye have the light, believe on the light, that ye may become sons of light.
Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości.
EnglishAnd I'm showing for the first time in public this visible light demonstrator.
I pokazuję po raz pierwszy publicznie ten model dotyczący światła widzialnego.
EnglishIn light of the demographic crisis, every child's life has a price put on it.
W świetle kryzysów demograficznych, każde życie dziecka ma cenę w tej kwestii.
EnglishThis becomes even more significant in the light of advancing climate change.
Ich znaczenie dodatkowo wzrasta w kontekście postępujących zmian klimatycznych.
EnglishMadam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
Pani przewodnicząca! Chciałbym dziś naświetlić ten szczególny aspekt sprawy.
EnglishBut we need to look at today's situation in the light of the Court judgments.
Musimy jednak przyjrzeć się dzisiejszej sytuacji w świetle orzeczeń Trybunału.
EnglishDo not wear very thin clothing because it will not protect you from strong light.
Nie nosić bardzo cienkiego ubrania, ponieważ nie ochroni ciała przed silnym światłem.
EnglishThere are two points that I would like the Commissioner to shed some light on for me.
Są dwie kwestie, na temat których chciałbym otrzymać odpowiedź od pana komisarza.
EnglishIn the light of these considerations, I voted for the envisaged action plan.
Mając na uwadze powyższe rozważania, głosowałem za powstałym planem działania.
EnglishThe 500 mg tablets are light orange and are engraved with CVT500 on one side.
Tabletki 500 mg są jasnopomarańczowe z wytłoczonym po jednej stronie napisem CVT500.
EnglishKeep the container tightly closed in order to protect from light and moisture
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Other dictionary words

English
  • in the light

Have a look at the Czech-English dictionary by bab.la.