"in the local community" translation into Polish

EN

"in the local community" in Polish

See the example sentences for the use of "in the local community" in context.

Similar translations for "in the local community" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
local adjective
community noun
community adjective
Polish

Context sentences for "in the local community" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDoes anything justify what the local community goes through?
Czy cokolwiek usprawiedliwia trudności, jakich doświadcza lokalna społeczność?
EnglishThey must be protected, because protecting them means protecting their social role in the local community.
Należy je chronić, aby tym samym chronić rolę, jaką odgrywają w ramach społeczności lokalnej.
EnglishThere are people in the local community who have information about Constable Kerr's brutal murder.
W społeczności lokalnej są osoby dysponujące informacjami o brutalnym morderstwie popełnionym na konstablu Kerr.
EnglishParticipation begins at local community level.
Uczestnictwo zaczyna się na poziomie społeczności lokalnej.
EnglishWell, how it happened is the local community galvanized.
Zastanawiałem się: "Jak to się stało?
EnglishThe rest is up to your local community.
Resztą powinny zająć się władze lokalne.
EnglishIn all phase III treatment studies, patients were recruited only during the period in which influenza was circulating in the local community.
We wszystkich badaniach III fazy pacjentów rekrutowano do badania jedynie w okresie, gdy wirus grypy krążył w lokalnym środowisku.
EnglishTheir livelihood has, up until now, depended on the historic claim his local community held on its coast's fishing rights.
Ich środki do życia były dotychczas zależne od historycznie uwarunkowanych roszczeń ich lokalnej społeczności do praw połowowych u własnych wybrzeży.
English. ~~~ The vision here is to have each local community play to its natural strength in creating the hydrogen.
Nasza wizja jest następująca: Nasza wizja jest następująca: sprawić, by każda lokalna społeczność wykorzystała naturalne możliwości produkcji wodoru.
EnglishTrue influenza infection only occurs during annual outbreaks (epidemics) at times when influenza viruses are spreading in the local community.
Prawdziwe zakażenie grypą występuje wyłącznie podczas corocznych wybuchów choroby (epidemii) w okresie, kiedy wirus grypy rozprzestrzenia się w lokalnym środowisku.
EnglishIt provides socially and educationally excluded persons and the unemployed with genuine opportunities and encourages immigrants to participate in the local community.
Zapewnia on osobom wykluczonym społecznie i edukacyjne oraz bezrobotnym rzeczywistą szansę i zachęca imigrantów do włączenia się w życie społeczności lokalnej.
EnglishIt is the responsibility of the Commission, Parliament, the Member States, the competent authorities and every local community concerned, and all of us, to make this a reality.
Urzeczywistnienie tego jest obowiązkiem Komisji, Parlamentu i państw członkowskich, właściwych władz oraz wszystkich zainteresowanych społeczności lokalnych.
EnglishI am heartened by the response of the local community - young people, farmers, business people - who came out to help, along with the police and the civil defence forces.
Jestem poruszony reakcją społeczności lokalnej - młodych ludzi, rolników, przedsiębiorców -, którzy ruszyli na pomoc ramię w ramię z policją i siłami ochrony ludności.

Other dictionary words

English
  • in the local community

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.