"in the long term" translation into Polish

EN

"in the long term" in Polish

EN in the long term
volume_up

in the long term (also: in the long run)
That alone will not be enough to secure our future in the long term.
Sama imigracja nie wystarczy dla zabezpieczenia naszej przyszłości na dłuższą metę.
We cannot continue with such great differences in the long term.
Nie można na dłuższą metę tak wielkich różnic utrzymywać.
For the long term, honourable Members are absolutely right.
Na dłuższą metę mają państwo posłowie absolutną rację.

Similar translations for "in the long term" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
long noun
long adjective
long adverb
Polish
to long verb
term noun
term adjective

Context sentences for "in the long term" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?
EnglishThis could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
W dłuższej perspektywie może to zaważyć na powodzeniu tej obiecującej inicjatywy.
EnglishLong-term treatment during pregnancy may cause withdrawal symptoms in the infant.
Długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może wywołać objawy odstawienne u noworodka.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlament weźmie udział w negocjacjach kolejnego porozumienia długoterminowego.
EnglishOn the contrary, in the long term there is a synergy between these objectives.
Przeciwnie, w dalszej perspektywie dostrzec można synergię między tymi celami.
EnglishHabituation has not been observed during long-term treatment with doxazosin.
Nie obserwowano zjawiska tolerancji podczas długotrwałego stosowania doksazosyny.
EnglishEffects on bone There are no long-term data on the effect of fulvestrant on bone.
Nie ma danych dotyczących odległych skutków działania fulwestrantu na kości.
EnglishIt is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Oczywistym jest, że nie uczynimy postępu długookresowego za pomocą sądów ad hoc.
EnglishWe have to decide whether or not we want to be dependent on others in the long term.
Musimy zadecydować, czy chcemy być w dłuższej perspektywie uzależnieni od innych.
EnglishWe also need to strike the right balance between the long term and the short term.
Musimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.
EnglishXenical has been studied in long-term clinical studies of up to 4 years duration.
Xenical został przebadany w długoterminowych badaniach klinicznych trwających 4 lata.
EnglishThis policy does not offer immediate results: it is a long-term mechanism.
Polityka ta nie oferuje natychmiastowych wyników; jest mechanizmem długofalowym.
EnglishWe have a very clear long-term energy strategy for the whole of the European Union.
Mamy jasną długoterminową strategię energetyczną dla całej Unii Europejskiej.
EnglishLong-term efficacy (more than 3 months) has not been demonstrated in bulimia nervosa.
W bulimii nie wykazano długotrwałej skuteczności leczenia (powyżej 3 miesięcy).
EnglishThe cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
Przyczyny i długotrwały wpływ na zdrowie tych zaburzeń nie są dotychczas znane.
EnglishThe cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
Przyczyny i długotrwały wpływ tych zaburzeń na zdrowie nie są dotychczas znane.
EnglishNabucco will only be successful if it receives long-term political guarantees.
Nabucco powiedzie się tylko wtedy, gdy otrzyma trwałe gwarancje polityczne.
EnglishLong-term treatment of children with growth failure due to inadequate endogenous growth
Długotrwałe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi nieprawidłowym
EnglishSubject: Improvement of quality, availability and financing of long-term care
Przedmiot: Poprawa jakości, dostępności i finansowania długotrwałej opieki zdrowotnej
EnglishOne issue is how do we, on a long-term basis, come out of the current situation?
Jednym z problemów jest sposób długofalowego wyjścia z obecnej sytuacji.