"in the longer term" translation into Polish

EN

"in the longer term" in Polish

See the example sentences for the use of "in the longer term" in context.

Similar translations for "in the longer term" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
longer adjective
Polish
long noun
long adjective
long adverb
Polish
term noun
term adjective

Context sentences for "in the longer term" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
Całkowicie się zgadzam, że spuścizna trybunału musi być zachowana na dłuższy czas.
EnglishThe Commission could mobilise a further EUR 200 million in longer-term aid.
Komisja może uruchomić dalsze 200 milionów euro w formie pomocy długoterminowej.
EnglishAlso, we have now to think about the longer-term vision of European supervision.
Ponadto musimy obecnie pomyśleć o długofalowej wizji europejskiego nadzoru.
EnglishIt is a separate issue that requires more analysis, and that is for a longer term.
To odrębne zagadnienie, wymagające dalszych analiz, i jest to zadanie długoterminowe.
EnglishIn the longer term, we should aim at the introduction of a visa-free travel regime.
W dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do wprowadzenia ruchu bezwizowego.
EnglishThat would be the real cost, to which in the longer term we would not be able to respond.
To będzie prawdziwy koszt, z którym nie poradzimy sobie w dłuższej perspektywie.
EnglishThis makes sense neither today, in the face of the crisis, nor in the longer term.
Nie ma to sensu dzisiaj, w obliczu kryzysu, ani w dłuższej perspektywie.
EnglishSecondly, liquidity has to be provided over a longer term than is currently the case.
Po drugie, płynność musi być zapewniona w dłuższym okresie niż ma to miejsce obecnie.
EnglishFirstly, in the longer term, we need a five-year financial perspective.
Po pierwsze, potrzebujemy w dłuższym okresie pięcioletniej perspektywy finansowej.
EnglishIn the longer term, the value of their aid is to rise to USD 9.9 billion.
W dalszej perspektywie wartość pomocy ma wzrosnąć do 9,9 miliarda dolarów.
EnglishThis situation is threatening many shipyard undertakings with bankruptcy in the longer term.
Taka sytuacja grozi w dłuższej perspektywie bankructwem wielu zakładów stoczniowych.
EnglishFor that reason we must all look in particular at the longer term policy measures.
Dlatego też musimy wszyscy przyjrzeć się w szczególności środkom politycznym w dłuższym okresie.
EnglishThen you have to find a lasting, sustainable and systemic solution for the longer term.
Następnie musi pan wypracować trwałe, zrównoważone i systemowe rozwiązanie na dłuższy czas.
EnglishThe idea of participating in longer-term voluntary projects is relatively new in Denmark.
Idea uczestnictwa w długoterminowych projektach wolontariatu jest stosunkowo nowa w Danii.
EnglishOf course we also need to take a slightly longer-term view of things.
Musimy oczywiście spojrzeć na tę kwestię w długoterminowej perspektywie.
EnglishApart from that there is also an interest in the longer term follow-up.
Oprócz tego istnieje również zainteresowanie długoterminowymi działaniami uzupełniającymi.
EnglishWhat farmers need most of all is stable incomes, both now and in the longer term.
To, co rolnicy potrzebują najbardziej to stabilizacja dochodów, również w dłuższych okresach czasu.
EnglishI believe that maybe we should be thinking in a somewhat longer term.
Moim zdaniem powinniśmy myśleć kategoriami nieco dłuższej perspektywy.
EnglishLonger term follow-up studies are ongoing (see section 5.1).
Prowadzone są badania kontrolne dotyczące dłuższego okresu (patrz punkt 5. 1).
EnglishBut the longer-term social impact is a reduction in population growth.
Jednak dalekosiężnym skutkiem będzie zmniejszenie wzrostu ludności.

Other dictionary words

English
  • in the longer term

In the English-Polish dictionary you will find more translations.