"in the making" translation into Polish

EN

"in the making" in Polish

EN in the making
volume_up
{adjective}

in the making
volume_up
w trakcie tworzenia {adj. m/f}
in the making (also: future, prospective, coming)
volume_up
przyszły {adj. m}
In the end, what we realized we were making was a new blue-green watery park for the next watery century -- an amphibious park, if you will.
Zrozumieliśmy, że tworzymy nowy niebiesko-zielony wodnisty park na przyszły, wodnisty wiek -- ziemnowodny park.
This will help us in our future decision making on nuclear safety in Europe.
To pomoże nam w podejmowaniu przyszłych decyzji w sprawie bezpieczeństwa jądrowego w Europie.
By making Europe more attractive, it is preparing the new economy for future generations.
Strategia ta czyni Europę bardziej atrakcyjną i przygotowuje nową gospodarkę dla przyszłych pokoleń.

Context sentences for "in the making" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.
Nowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.
EnglishIt is in the spirit of Christmas and cooperation that I making this suggestion.
Moja propozycja jest zgodna z duchem Świąt Bożego Narodzenia i z duchem współpracy.
EnglishFor us, it is not about making transport more expensive, as has just been claimed.
Nie chodzi nam o podwyższenie kosztów transportu, jak to słyszeliśmy przed chwilą.
EnglishYou have said that freedom and decision-making are of fundamental importance.
Powiedział pan, że wolność i podejmowanie decyzji są kwestiami fundamentalnymi.
EnglishWe hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
Mamy nadzieję, że pan komisarz przedstawi kilka rozsądnych propozycji w tej sprawie.
EnglishThe two other Member States making up the Trio Presidency are Belgium and Hungary.
Dwa pozostałe państwa członkowskie wchodzące w skład trio, to Belgia i Węgry.
EnglishBut it is changing the equation of what's rational in sexual decision-making.
To zmienia postać równania tego co racjonalne w decyzjach związanych z seksem.
EnglishMaking European Union resources available for distance heating is therefore crucial.
Udostępnienie środków unijnych na tego typu przedsięwzięcia jest więc kluczowe.
EnglishThis stops the cells making new DNA and slows down the growth of tumour cells.
To uniemożliwia komórkom wytwarzanie nowego DNA i spowalnia wzrost komórek rakowych.
EnglishMy specific question is this: which proposals will the Commission be making here?
Moje pytanie brzmi następująco: jakie są propozycje Komisji w tym zakresie?
EnglishThere is a basic view that real value involves making things, involves labor.
Istnieje prosty pogląd, że prawdziwa wartość wymaga tworzenia rzeczy, wymaga pracy.
EnglishIn addition, policy makers are constantly making disparaging remarks about the media.
Ponadto, decydenci ciągle pozwalają sobie na lekceważące uwagi na temat mediów.
EnglishIt is about making sure that jobs do not disappear into the black economy.
Ma na celu zagwarantowanie, że miejsca pracy nie znikną w mroku czarnego rynku.
EnglishI am in favour of making it easier to use the Globalisation Adjustment Fund.
Jestem zwolennikiem ułatwień w korzystaniu z Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
EnglishIf we try, at least there is the possibility of us making a positive impact.
Jeśli spróbujemy, istnieje przynajmniej szansa, że wniesiemy pozytywny wkład.
EnglishSo I absolutely agree and the efforts we are making are in this direction.
Całkowicie się z tym zgadzam i popieram działania podejmowane w tej dziedzinie.
EnglishThe backbone of making investment decisions for global holders of capital.
Podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych dla kapitałowych liderów światowych.
EnglishTherefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
Dlatego też należy koniecznie skorygować jego zakres, dokonując zmiany strukturalnej.
EnglishWe give thanks to God always for you all, making mention [of you] in our prayers;
Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach naszych,
EnglishWe are not making any progress with our 'change through trade' approach.
Nie robimy żadnego postępu w zakresie naszego podejścia "zmiana poprzez handel”.