"in the marches" translation into Polish

EN

"in the marches" in Polish

EN in the marches
volume_up

in the marches (also: in the borderland)

Similar translations for "in the marches" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
to march verb
March noun
March adjective
Polish

Context sentences for "in the marches" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBig Brother Europe marches on, but apparently no one is to know, and that includes MEPs.
Wielki Brat Europa maszeruje naprzód, lecz najwyraźniej nikt tego nie dostrzega, posłowie do PE również.
English." ~~~ The protests, the marches, the uncompromising position that women's rights are human rights, full stop.
Ogrzewaniem z góry czy z dołu." Protesty, marsze, bezkompromisowe stanowisko, że prawa kobiet są Prawami Człowieka, koniec kropka.
EnglishHe reads one book of 12 and goes to a couple of lectures, marches himself up to our room a couple days before the exam to get himself tutored.
Mój brat był trochę zajęty; przeczytał 1 z 12 książek i poszedł na 2 wykłady, wparował do naszego pokoju 2 dni przed egzaminem, żeby go czegoś nauczyć.
EnglishThe Equality Marches, which cause such concern to some people, are organised, amongst other reasons, to remind people of this basic, fundamental principle of equality.
Marsze Równości, które niektórych tak oburzają, są organizowane między innymi po to, aby tę podstawową, fundamentalną zasadę równości przypominać.
EnglishIts members are protesting in defence of the freedom to gather, assemble and hold marches and pickets guaranteed under Article 31 of the Constitution of the Russian Federation.
Jego członkowie protestują w obronie swobody zebrań, zgromadzeń, pochodów i pikiet, które gwarantuje artykuł 31 konstytucji Federacji Rosyjskiej .
EnglishNow the freedom of assembly is also at risk, because the Lithuanian Parliament, again, has more recently been discussing the possibility of banning events such as 'gay pride' marches.
Obecnie wolność zgromadzeń jest również zagrożona, ponieważ parlament Litwy, po raz kolejny, dyskutuje ostatnio nad możliwością zakazania takich wydarzeń, jak marsze tolerancji.