"in the medium term" translation into Polish

EN

"in the medium term" in Polish

See the example sentences for the use of "in the medium term" in context.

Similar translations for "in the medium term" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
medium noun
medium adjective
term noun
term adjective

Context sentences for "in the medium term" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.
Aby odbudować to zaufanie, musimy utworzyć bardzo jasną strategię średnioterminową.
EnglishParliament is also prepared for a revision of the medium-term financial programme.
Parlament jest też przygotowany na zmianę średnioterminowego programu finansowego.
EnglishMake no mistake, however: we cannot continue like this in the medium term.
Nie popełniajmy błędu: w dłuższej perspektywie takie postępowanie nie jest możliwe.
EnglishI support increasing the limit on medium-term assistance to EUR 25 billion.
Popieram podniesienie limitu średnioterminowej pomocy do 25 miliardów euro.
EnglishThe ECB will play its part by continuing to maintain price stability over the medium term.
EBC będzie ze swojej strony dążyć do utrzymania stabilności cen w średnim okresie.
EnglishThe policy of cohesion must continue to be a medium-term budgetary policy of the EU.
Polityka spójności musi nadal być średniookresową polityką budżetową UE.
EnglishIt means inflation below 2% but very close to 2% over the medium term.
Oznacza ona średnioterminową inflację poniżej 2%, ale bardzo zbliżoną do tej wartości.
EnglishThe programme spells out the medium-term budgetary strategy until 2013.
W programie określono średnioterminową strategię budżetową do 2013 roku.
EnglishHowever, there are risks to the programme targets and the medium-term fiscal adjustment.
Istnieją jednak zagrożenia dla celów programu i średniookresowego dostosowania fiskalnego.
EnglishSome can be executed in the short term and others in the medium term.
Niektóre można wykorzystać w perspektywie krótkoterminowej, inne zaś w średnioterminowej.
EnglishThat is the only way in which we will be able to balance our budget again in the medium term.
To jedyna droga prowadząca do ponownego średniookresowego zrównoważenia naszego budżetu.
EnglishUpside risks over the medium term relate, in particular, to the evolution of commodity prices.
Średniookresowe czynniki wzrostowe wiążą się głównie z kształtowaniem się cen surowców.
EnglishThe Council also specified that price stability "is to be maintained over the medium term".
Rada uściśliła tę definicję dodając, że stabilność cen „należy utrzymać w średnim okresie”.
EnglishThe objective of this measure is to support Pakistan's reconstruction efforts in the medium term.
Celem tego środka jest wspieranie odbudowy Pakistanu w perspektywie średnioterminowej.
EnglishSpecifically, a medium-term objective of gross domestic product growth (GDP) is introduced.
Wprowadza się konkretnie średniookresowy cel dotyczący wzrostu produktu krajowego brutto (PKB).
EnglishHowever, this should not cause us to forget the medium term.
Nie może nam to jednak pozwolić zapomnieć o perspektywie średniookresowej.
EnglishThe monetary analysis confirms that inflationary pressures over the medium term remain contained.
Analiza monetarna potwierdza, że średniookresowa presja inflacyjna jest wciąż ograniczona.
EnglishIt is thus important to focus on the medium-term trend when assessing growth developments.
Dlatego też przy ocenie przebiegu wzrostu należy się skupić się na tendencjach średnioterminowych.
EnglishThe crucial question will be whether Opel Europe can be profitable again in the medium term.
Kluczowe pytanie brzmi: czy Opel Europa może znowu być rentowny w pespektywie średnioterminowej?
EnglishI also argue in favour of medium-term solutions for Kosovo.
Opowiadam się również za średnioterminowymi rozwiązaniami dla Kosowa.

Other dictionary words

English
  • in the medium term

In the English-Swahili dictionary you will find more translations.