"in the middle" translation into Polish

EN

"in the middle" in Polish

EN

in the middle

volume_up
1. "of sth"
in the middle (also: in the centre)
Its position, of course, in the middle of Manhattan -- it's on Hunter's Point.
Oczywiście ulokowany jest na środku Manhattanu - na Hunter's Point.
And as you see, in the middle, there is our old friend, the hacker.
Jak widzicie, na środku, jest nasz dobry przyjaciel - haker.
But you have a kind of a set point there, which would be in the middle.
Przy czym każdy ma pewien stały punkt, mniej więcej na środku.

Similar translations for "in the middle" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
middle noun

Context sentences for "in the middle" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is not easy, because Middle Eastern culture is based on different values.
To niełatwe, ponieważ kultura Bliskiego Wschodu opiera się na innych wartościach.
EnglishI headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
Przewodziłem sekcji Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie w brytyjskim MSZ.
English- (FR) Mr President, once again, weapons are doing the talking in the Middle East.
- (FR) Panie przewodniczący! Raz jeszcze do głosu na Bliskim Wschodzie doszła broń.
EnglishThe murder rate in Europe has dropped by a factor of 30 since the Middle Ages.
Liczba morderstw w Europie zmalała o współczynnik rzędu 30 od Średniowiecza.
EnglishHugo Chavez did not invent the disaffected middle and lower class of Venezuela.
Hugo Chavez nie wynalazł zniechęconej klasy średniej i niskiej w Wenezueli.
EnglishIn particular, products in the lower and middle price brackets are also counterfeited.
W szczególności podrabiane są też produkty z najniższej i średniej półki cenowej.
EnglishIt is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
Stanowi bramę do rynków i szlaków energetycznych Azji i Bliskiego Wschodu.
EnglishEveryone knows that a military solution will not work in the Middle East.
Wszyscy wiedzą, że rozwiązanie zbrojne nie daje rezultatów na Bliskim Wschodzie.
EnglishThe European vocation for peace in the Middle East remains as strong as ever.
Wołanie Europy o pokój na Bliskim Wschodzie jest jak zawsze bardzo donośne.
EnglishWe have two beings, both conceived in the middle of 1979 on the exact same day.
Mamy dwie osoby, obie poczęte w połowie 1979, dokładnie tego samego dnia.
EnglishIn the Middle East, I experienced my work in places without [many] museums.
Na Bliskim Wschodzie doświadczyłem pracy w miejscach, w których nie istnieją muzea.
EnglishAnd then, again, the building itself, middle of Los Angeles, right across from City Hall.
Znów budynek sam w sobie, po środku Los Angeles, na prawo od miejskiego ratusza.
EnglishBut three things jump out at us immediately when we speak about the Middle East.
Jednakże, gdy mówimy o Bliskim Wschodzie, niezmiennie pojawiają się w debacie trzy sprawy.
EnglishBecause the transition seems very, very confusing when we're right in the middle of it.
Ponieważ, ta zmiana może być bardzo niejasna w czasie kiedy jesteśmy w jej trakcie.
EnglishFor those of you who don't know, we're in the middle of the sixth mass extinction.
Dla tych, którzy nie wiedzą, jesteśmy w trakcie szóstej masowej zagłady.
EnglishThey predate both Christianity in Europe and Islam in the Middle East.
Poprzedzają zarówno chrześcijaństwo w Europie, jak i islam na Bliskim Wschodzie.
EnglishI am committed to that as long as I am a member of this Middle East Quartet.
Jestem do tego zobowiązana tak długo, jak jestem członkiem Kwartetu Bliskowschodniego.
EnglishChina's problems stem in this instance from the greying of the middle kingdom.
W tym przypadku problemy Chin wynikają ze starzenia się Państwa Środka.
EnglishOne: Is the Middle East being shown in a current time and correct context?
Pierwsze: Czy Bliski Wschód jest pokazany we właściwym czasie i właściwym kontekście?
EnglishI would hope to present you with an initiative by the middle of 2008.
Mam nadzieję, że będę mógł przedstawić parlamentowi inicjatywę do połowy 2008 r.