"in the mirror" translation into Polish

EN

"in the mirror" in Polish

See the example sentences for the use of "in the mirror" in context.

Similar translations for "in the mirror" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
mirror noun
to mirror verb

Context sentences for "in the mirror" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll budgets are supposed to be mirror images of some economic policy considerations.
Wszystkie budżety powinny odzwierciedlać pewne podejście do polityki gospodarczej.
EnglishIn the context of "Star Wars: Return of the Jedi," its mirror image is presented.
W kontekście Powrotu Jedi Gwiezdnych Wojen pokazywana jest w swoim lustrzanym odbiciu.
EnglishThis means that the European Union must also take an honest look in the mirror.
Oznacza to, że Unia Europejska musi również uczciwie popatrzeć w lustro.
EnglishIt really is time the Member States of the Union took a look in the mirror.
Naprawdę nadszedł czas, aby państwa członkowskie Unii spojrzały w lustro.
EnglishNow there is another kind of mirror neuron, which is involved in something quite different.
Jest też inny rodzaj neuronów lustrzanych związanych z zupełnie inną kwestią.
English(CS) It was John Stuart Mill who said that parliament should be a mirror of national life.
(CS) John Stuart Mill powiedział, że parlament powinien być zwierciadłem życia narodu.
EnglishToday's motion for a resolution on FYROM tries to mirror this delicate balance.
Dzisiejszy wniosek w sprawie rezolucji na temat FYROM stara się odzwierciedlić tę delikatną równowagę.
EnglishProbably in a few years, you'll check into your mirror and it's going to be diagnosing you.
Prawdopodobnie za kilka lat będziesz się przeglądać w lustrze, a ono będzie cię diagnozować.
EnglishThey say that budgets reflect or mirror the intended economic policies.
Mówi się, że budżet odzwierciedla planowaną politykę gospodarczą.
EnglishYou could, kind of, see them in your rear-view mirror, so it created a tiny human interaction.
Widzieli ich we wstecznym lusterku, co wytworzyło małą ludzką więź.
EnglishIt is a mirror image of the situation in Czechoslovakia in the 1930s and its German minority.
To powtórka problemu Czechosłowacji w latach trzydziestych i mniejszości niemieckiej tego kraju.
EnglishAnd then the people look in the mirror, and they say, I just paid a lot of money for that reading.
Potem ludzie zaglądają w lustro i mówią: "Słono zapłaciłam za seans.
EnglishAs regards Greece, we are now being forced to take a look in the mirror.
Co do Grecji, jesteśmy teraz zmuszeni spojrzeć w lustro.
EnglishThey're not sitting in front of the mirror trying to figure themselves out, or thinking about themselves.
Nie wtedy, gdy siedzą naprzeciw lustra, i próbują się rozgryźć czy myślą o samych sobie.
EnglishDo you think he wakes up in the morning, looks in the mirror and says, "Somebody's getting stabbed today."
Wstaje rano, patrzy w lustro i mówi: "Ktoś tu dzisiaj będzie dźgnięty."
EnglishThe mirror allows that, but the mirror is not tainted, is not modified, is not altered by those images.
Lustro na to pozwala nie ponosząc szkody, obrazy go nie zmieniają.
EnglishMeanwhile, we can see that the events in Afghanistan more or less mirror those in Chechnya.
Można jednak zauważyć, że wydarzenia w Afganistanie są mniej więcej odzwierciedleniem wydarzeń w Czeczenii.
EnglishAnd one piece of engineering that I want to leave you with as regards this telescope is the mirror.
Jednym z zagadnień inżynierii, które chcę z Wami zostawić, dotyczących tego teleskopu, jest lustro.
EnglishNow, if you look at the high sea, there might be beautiful, calm ocean, like a mirror.
Na otwartym morzu, jest i piękny, spokojny jak lustro ocean, i burze, ale głębia pozostaje taka sama, niezmienna.
EnglishAt one hand, we all want to look at ourselves in the mirror and feel good about ourselves, so we don't want to cheat.
Z jednej strony, lubimy mieć o sobie dobre zdanie, więc nie chcemy oszukiwać.

Other dictionary words

English
  • in the mirror

Even more translations in the English-Romanian dictionary by bab.la.