"in the mouth" translation into Polish

EN

"in the mouth" in Polish

See the example sentences for the use of "in the mouth" in context.

Similar translations for "in the mouth" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
mouth noun
to mouth verb

Context sentences for "in the mouth" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is recommended that one tablet should be placed in each side of the mouth.
Zaleca się, by po każdej stronie jamy ustnej umieszczona została jedna tabletka.
EnglishThe capsules should always be taken by mouth, and swallowed whole and not chewed.
Kapsułki należy zawsze przyjmować doustnie, połykać w całości i nie rozgryzać.
EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
English(Yea, I have not suffered by mouth to sin By asking his life with a curse);
(I owszem nie dałem zgrzeszyć ustom moim, abym miał żądać przeklęstwa duszy jego.
Englishyou get painful reddening of the skin and/ or blisters on the body or in the mouth,
wystąpi bolesne zaczerwienienie skóry i (lub) pęcherze na skórze ciała lub w ustach,
EnglishLet him kiss me with the kisses of his mouth; For thy love is better than wine.
Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.
Englishpain (including mouth pain, abdominal pain, headache, bone pain, tumour pain)
ból (w tym ból w jamie ustnej, ból brzucha, kości, głowy, bóle nowotworowe)
EnglishThat against God thou turnest thy spirit, And lettest words go out of thy mouth?
Że tak odpowiada Bogu duch twój, a wypuszczasz z ust twoich takowe mowy?
EnglishAnd Philip opened his mouth, and beginning from this Scripture, preached unto him Jesus.
Tedy otworzywszy Filip usta swe, a począwszy od tego Pisma, opowiadał mu Jezusa.
EnglishThe patient should continue receiving treatment by mouth for a further two to three days.
Pacjent powinien kontynuować leczenie doustnie przez następne dwa do trzech dni.
EnglishAnd that doesn't come easy from the mouth of a Swedish public health professor.
Niełatwo przechodzi to przez usta szwedzkiego profesora ochrony zdrowia.
Englishinflammation in the mouth, fungal infection in the mouth (Candida infection)
zapalenie jamy ustnej, zakażenie grzybicze jamy ustnej (zakażenie drożdżakami Candida)
Englishtriazolam, oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and / or relieve
triazolam i podawany doustnie midazolam, stosowany w celu ułatwienia zasypiania i (lub)
EnglishBonviva can be given either by mouth as a tablet or as an injection into a vein.
Preparat Bonviva można podawać doustnie w postaci tabletek albo we wstrzyknięciu dożylnym.
EnglishCommon: diarrhoea, dry mouth, constipation, nausea aggravated, upper abdominal pain
Częste: biegunka, suchość ust, zaparcie, nasilenie nudności, ból w górnej części brzucha
EnglishPatients should not eat or drink anything while the tablet is in the mouth.
Pacjenci nie powinni nic jeść ani pić w czasie, gdy tabletka pozostaje w jamie ustnej.
EnglishTake ADARTREL once a day by mouth, every day at about the same time each day.
ADARTREL należy przyjmować raz na dobę, każdego dnia o zbliżonej porze.
EnglishThe tablet should not be chewed or allowed to dissolve in the mouth.
Tabletki nie należy rozgryzać ani przetrzymywać do rozpuszczenia w jamie ustnej.
Englishdry mouth, mouth inflammation, retching, constipation, distension of the abdomen,
suchość jamy ustnej, stan zapalny jamy ustnej, odruchy wymiotne, zaparcia, wzdęcie brzucha,
EnglishBondenza can be given either by mouth as a tablet or as an injection into a vein.
Preparat Bondenza można podawać doustnie w postaci tabletek albo we wstrzyknięciu dożylnym.

Other dictionary words

English
  • in the mouth

Search for more words in the English-Danish dictionary.