"in the name of" translation into Polish

EN

"in the name of" in Polish

EN in the name of
volume_up

in the name of (also: on behalf of)
When are you going to condemn these illegal activities in clear terms and in the name of the Council?
Kiedy zostaną oficjalnie, w imieniu Rady, potępione te nielegalne wydarzenia?
Actually, it is the most we can do in this House together in the name of justice.
Faktycznie, to wszystko, co możemy uczynić w tej Izbie wspólnie w imieniu sprawiedliwości.
And he looked behind him and saw them, and cursed them in the name of Jehovah.
Który obejrzawszy się, ujrzał je, i złorzeczył im w imieniu Pańskiem.
in the name of
I reject this social regression, including in the name of my European ideal.
Odrzucam taką regresję społeczną, także w imię moich europejskich ideałów.
In this day and age, they do it in the name of the fight against terrorism.
Robi to w dzisiejszych czasach w imię walki z terroryzmem.
India and China will not forego progress in the name of climate alarmism.
Indie i Chiny nie zrezygnują z postępu w imię panikarstwa klimatycznego.

Similar translations for "in the name of" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
name noun
to name verb
of preposition
Polish

Context sentences for "in the name of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe name of the medicine was changed to Thalidomide Celgene on 22 October 2008.
W dniu 22 października 2008 r. nazwę preparatu zmieniono na Thalidomide Celgene.
EnglishAnd they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.
I rzekli do niej: Żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem imieniem.
EnglishYou can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Aby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.
EnglishIt does not even have the courage to call it by its name: Islamic terrorism.
Nie ma ona w sobie dość odwagi, aby nazwać rzecz po imieniu: islamski terroryzm.
EnglishSTAMARIL (or local trade name) Powder and solvent for suspension for injection.
STAMARIL PASTEUR Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.
EnglishThe proud and haughty man, scoffer is his name; He worketh in the arrogance of pride.
Hardego i pysznego imię jest naśmiewca, który wszysko poniewoli i z pychą czyni.
EnglishEnter the just place name or the place name and the region where it resides.
Wpisz samą nazwę miejsca lub nazwę miejsca i region, w którym się ono znajduje.
EnglishThe bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.
Posiadacz tego imienia, pan minister Vizjak, nadaje potężną dynamikę tej debacie.
EnglishWhy does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?
Dlaczego Grenlandia nazywa się "zieloną wyspą”, a jest dzisiaj całkowicie zamrożona?
EnglishThe Parliamentary Assembly decides to change its name into European Parliament.
Zgromadzenie Parlamentarne podejmuje decyzję o zmianie nazwy na Parlament Europejski.
EnglishNow this is typically how you see sunfish, this is where they get their common name.
Tak zazwyczaj można samogłowy zaobserwować, i stąd bierze się ich angielska nazwa.
EnglishI will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.
Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.
EnglishIn order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.
Dla rozwiązania sporu dotyczącego nazwy konieczne są inicjatywy zewnętrzne.
EnglishThe name of Jehovah is a strong tower; The righteous runneth into it, and is safe.
Imię Pańskie jest mocną wieżą; sprawiedliwy się do niej uciecze, a wywyższony będzie.
English< Invented Name > has not been studied in patients with Netherton’s syndrome.
Nie badano zastosowania preparatu { Nazwa własna } u pacjentów z zespołem Nethertona.
EnglishThe man, his name was Mahmoud, and the child, whose name was Rafi, left.
Dostaniesz parę nóg." Mężczyzna, nazywał się Mahmoud, i jego syn, Rafi, odeszli.
EnglishIt'll be your generational determinant as to whether her name means much to you.
Wyznacznikiem waszego pokolenia będzie to czy jej nazwisko coś wam mówi.
EnglishD.B. is basically -- D.B. is the name of the product, basically a white noise diffuser.
D.B. to po prostu... D.B. to nazwa produktu, jest to rozpraszacz białego szumu.
EnglishThey're going to be willing to brainstorm, name suspects, provide details.
Chętnie weźmie udział w burzy mózgów, podsunie podejrzanych, dostarczy szczegółów.
EnglishPoint your mouse to a collection name, and click the drop-down arrow to open the menu.
Wskaż myszą nazwę kolekcji i kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby otworzyć menu.