"in the near" translation into Polish

EN

"in the near" in Polish

See the example sentences for the use of "in the near" in context.

Similar translations for "in the near" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
near noun
near adjective
Polish
near adverb
near preposition
to near verb

Context sentences for "in the near" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the full moon, it preyed on the shepherds... and travelers near his village.
Podczas pełni księżyca, to polowało na pasterzy... i na podróżnych w pobliżu wioski.
EnglishAnd Naomi said unto her, The man is nigh of kin unto us, one of our near kinsmen.
Nadto jeszcze rzekła Noemi: Ten mąż jest powinowatym naszym, i z pokrewnych naszych.
EnglishGel should not be applied on or near eyes or mucosal surfaces of the body.
Nie nakładać żelu na oczy, w okolicach oczu, ani na powierzchnię błon śluzowych.
EnglishDo not store them in or too near the freezer section or cooling element.
Nie przechowywać wewnątrz ani zbyt blisko zamrażalnika ani elementu chłodzącego.
EnglishThis is why we are taking an interest in what happened on 7 March near the city of Jos.
Dlatego zajmujemy się tym, co wydarzyło się 7 marca w okolicach miejscowości Jos.
EnglishDo not store them in or too near the freezer section or cooling element.
Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.
EnglishI hope that the Treaty of Lisbon will enter into force in the near future.
Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości wejdzie w życie traktat lizboński.
EnglishTwo years away from the deadline, many farms are nowhere near meeting the new standards.
Dwa lata przed terminem wiele ferm jest nadal daleka od spełnienia nowych norm.
EnglishI would declare unto him the number of my steps; As a prince would I go near unto him.
Liczbę kroków moich oznajmiłbym mu; jako do książęcia przystąpiłbym do niego.
EnglishBut draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the harlot.
Ale wy sami przystąpcie, synowie czarownicy, nasienie cudzołożnika i wszetecznicy
English-ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near;
(Biada wam) którzy mniemacie, że daleki jest dzień zły, a przystawiacie stolicę drapiestwa
EnglishSo I took this system to a trade show in Versailles near Paris in late November 1990.
Pokazałem ten system na targach w Wersalu pod Paryżem pod koniec listopada 1990 roku.
EnglishClose to the Mediterranean, near Alexandria -- textiles, petrochemicals.
Niedaleko Morza Śródziemnego, pod Aleksandrią -- przemysł tekstylny, petrochemiczny.
EnglishComparative circumstances will be different in the near future, but perhaps even today.
Porównywalne okoliczności będą inne w najbliższej przyszłości, a być może nawet dziś.
EnglishNor can we anticipate any reduction of bureaucracy in the near future.
Nie możemy również przewidzieć ograniczenia biurokracji w najbliższej przyszłości.
EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
To nie tylko Rosjanie uważają te kraje za swoją "bliską zagranicę”.
EnglishWe are talking about the direction, and also about implementation in the near future.
Mówimy o pewnym kierunku, ale też o wdrażaniu w niedalekiej przyszłości.
EnglishExperience in starting treatment in SGA patients near the onset of puberty is limited.
Doświadczenie w rozpoczynaniu leczenia bezpośrednio przed okresem pokwitania u pacjentów
EnglishSolutions to some of the questions could be at hand in the near future.
Rozwiązania niektórych kwestii mogą być w niedalekiej przyszłości pod ręką.
EnglishYou're in a near vacuum in that environment, which is in minus 50 degrees.
W takich warunkach jest się niemal w próżni. ~~~ Oznacza to temperaturę minus 50 stopni.

Other dictionary words

English
  • in the near

More translations in the English-Vietnamese dictionary.