"in the next decade" translation into Polish

EN

"in the next decade" in Polish

See the example sentences for the use of "in the next decade" in context.

Similar translations for "in the next decade" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
next adjective
next adverb
next
Polish
decade noun

Context sentences for "in the next decade" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe number of active European citizens will drop by millions even in the next decade.
Liczba aktywnych obywateli w Europie zmniejszy się o miliony już w następnej dekadzie.
EnglishThe most important thing is that it makes the package robust for the next decade.
Najważniejsze jest, że reforma ta sprawi, iż przedmiotowy pakiet będzie aktualny przez następną dekadę.
EnglishTED literally was the launch pad to the next decade of my life's exploration.
TED uruchomiło następną dekadę moich życiowych poszukiwań.
EnglishThe European economy very much needs vocational qualifications in the next decade.
Gospodarka europejska w najbliższej dekadzie będzie bardzo potrzebowała wykwalifikowanych zawodowo osób.
EnglishChina alone is going to move four to six hundred million people into cities in the next decade and a half.
W samych Chinach nawet 600 milionów ludzi przeniesie się do miast w ciągu 15 lat.
EnglishChina is planning on reducing its carbon intensity by 45% over the next decade.
Chiny chcą zmniejszyć intensywność swoich emisji dwutlenku węgla o 45 % w ciągu najbliższego dziesięciolecia.
EnglishThe Commission is currently working on the European Road Safety Strategy for the next decade.
Komisja pracuje teraz nad europejską strategią bezpieczeństwa drogowego na kolejne dziesięciolecie.
EnglishWe are now in a position to give the Commission the basis for the programming of the TEN-T of the next decade.
Możemy teraz dać Komisji podstawy do planowania sieci TEN-T następnego dziesięciolecia.
EnglishThey expect one billion more gamers in the next decade.
W ciągu tego dziesięciolecia spodziewany jest miliard nowych graczy.
EnglishThe next decade will decide where Europe is going to be.
Następne dziesięciolecie zdecyduje, gdzie znajdzie się Europa.
EnglishIt sets out an agenda for improving education and employment for our young people over the next decade.
Określono w nim program działania na rzecz doskonalenia edukacji i zatrudnienia ludzi młodych w następnym dziesięcioleciu.
EnglishThings are going on this decade, next decade; it's a very short time that we have to decide what we are going to do.
Dzieje się to teraz i w następnej dekadzie. ~~~ W bardzo bliskim czasie będziemy musieli zdecydować co zrobić.
EnglishAnd in the next decade we're going to have another billion gamers who are extraordinarily good at whatever that is.
A w najbliższym dziesięcioleciu będziemy mieć kolejny miliard graczy niesamowicie dobrych w – czymkolwiek to jest.
EnglishBut this next decade -- and that's a real thing.
W następnej dekadzie — to jest prawdziwe.
English(PL) The EU 2020 strategy is a document intended to establish the direction of the Union's development over the next decade.
Strategia Unii Europejskiej 2020 jest dokumentem, który ma wyznaczyć kierunki rozwoju Unii w perspektywie kolejnej dekady.
EnglishThis next decade is the decade of games.
EnglishA few days ago, Gordon Brown said that this Treaty will mark the end of EU institutional reform for the next decade.
Kilka dni temu Gordon Brown powiedział, że ten Traktat wyznacza zakończenie instytucjonalnej reformy UE na następne dziesięciolecie.
EnglishThe European Union budget for 2011 should give clear support to the main trends in the Community's strategy for the next decade.
Budżet UE w roku 2011 powinien bezapelacyjnie wspierać główne trendy w strategii Wspólnoty na najbliższe dziesięciolecie.
EnglishWe are moving towards a new strategy for the next decade, to be true, and in an exceptionally difficult and unfortunate environment.
Prawdę mówiąc, zmierzamy ku nowej strategii na nowe dziesięciolecie, i to w wyjątkowo trudnych i niefortunnych okolicznościach.
EnglishAnd if technology can, in the next decade or two, increase the pleasant life, the good life and the meaningful life, it will be good enough.
Jeśli technologia w ciągu dekady lub dwóch zwiększy szanse na przyjemne, dobre i znaczące życie, to będzie to wystarczająco dobre.

Other dictionary words

English
  • in the next decade

Search for more words in the Arabic-English dictionary.