"In the next few years" translation into Polish

EN

"In the next few years" in Polish

See the example sentences for the use of "In the next few years" in context.

Similar translations for "In the next few years" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
next adjective
next adverb
next
Polish
few adverb
years noun
Polish
year noun
Polish

Context sentences for "In the next few years" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
W najbliższych paru latach mamy zamiar stopniowo zredukować tę emisję do zera.
EnglishThese are headlines about what's been going on with women in the next few years.
To są nagłówki o tym, co działo się z kobietami w następnych kilku latach.
EnglishThe next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.
Najbliższych kilka lat zadecyduje o tym, w którą stronę zmierzać będzie nasze rolnictwo.
EnglishIn the next few years, our power and our responsibilities will increase significantly.
W następnych kilku dniach nasze uprawnienia i obowiązki znacznie się zwiększą.
EnglishThis may be the big debate in the next few years; a difficult but unavoidable one.
Przez najbliższych kilka lat może to być poważna debata; trudna, ale nie do uniknięcia.
EnglishTherefore, a second series of euro banknotes will be introduced over the next few years.
Z tego względu w najbliższych latach wejdzie do obiegu druga seria banknotów euro.
EnglishAnd I hope, in the next few years, to show that this will lead to smart machines.
Mam nadzieję, że w najbliższych latach to doprowadzi do mądrych maszyn.
EnglishThe plan is to introduce the first denomination of the second series in the next few years.
Zgodnie z planem pierwszy nominał drugiej serii ma wejść do obiegu za kilka lat.
EnglishThe use of fossil energy must be significantly reduced in the next few years.
W ciągu najbliższych kilku lat należy znacząco zmniejszyć zakres stosowania paliw kopalnych.
EnglishThat is how we should formulate our European budgetary policy over the next few years.
Tak właśnie powinniśmy formułować naszą europejską politykę budżetową w ciągu następnych lat.
EnglishThe challenges facing Europe over the next few years are enormous.
Wyzwania, jakie czekają Europę w ciągu najbliższych kilku lat, są ogromne.
EnglishThat promises heated discussions over the next few years.
To oznacza, że przez najbliższych kilka lat będzie toczyła się ożywiona dyskusja.
EnglishI hope that we will move in this direction in the next few years.
Mam nadzieję, że w następnych latach będziemy podążać w tym kierunku.
EnglishIt will, in fact, be crucial over the next few years.
W istocie, będzie ono w ciągu najbliższych kilku lat miało ogromne znaczenie.
EnglishIf we do not stop this crisis of confidence, we will have major problems over the next few years.
Jeżeli nie powstrzymamy tego kryzysu zaufania, napotkamy w najbliższych latach poważne problemy.
EnglishTherefore, we, as Parliament, must take our job very seriously over the next few years.
Dlatego też my, jako Parlament, musimy w najbliższych kilku latach podejść do naszego zadania bardzo poważnie.
EnglishFor the next few years, we should be guided by one objective.
W najbliższych latach musi przyświecać nam jedno przesłanie.
EnglishWe need it now and we will need it in the next few years, and not only for building roads.
Potrzebujemy go teraz i będziemy go potrzebowali przez kilka najbliższych lat i to nie tylko do budowania dróg.
EnglishThe 20% target for 2020 is within reach; we could achieve it within the next few years.
Cel w wysokości 20 % do 2020 roku jest w naszym zasięgu; moglibyśmy zrealizować go w ciągu najbliższych kilku lat.
EnglishI am totally opposed to the increasing of compulsory modulation to 13% over the next few years.
Zdecydowanie nie zgadzam się ze zwiększeniem obowiązkowej modulacji do 13% w okresie kilku następnych lat.

Other dictionary words

English
  • In the next few years

Search for more words in the English-Swahili dictionary.