"in the next period" translation into Polish

EN

"in the next period" in Polish

See the example sentences for the use of "in the next period" in context.

Similar translations for "in the next period" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
next adjective
next adverb
next
Polish
period noun
period adjective
Polish
period

Context sentences for "in the next period" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe changes to the categorisation during the next period will highlight this fact.
Fakt ten podkreślą zmiany tej kategoryzacji w następnym okresie.
EnglishWe are now ready to introduce this operation for the next period.
Jesteśmy obecnie gotowi przeprowadzić tę operację dopiero w kolejnym okresie.
EnglishWe arrived at a proposal of a 5% increase in appropriations for the next period compared with 2013.
Uzgodniliśmy zwiększenie wydatków na kolejny okres o 5 % w porównaniu do roku 2013.
EnglishAs has been said, it must also be possible to ease the administrative burden in the next period.
Jak już powiedziano, konieczne musimy zapewnić w najbliższym czasie redukcję obciążeń administracyjnych.
EnglishWe increased the financial envelope for cooperation with Pakistan for the next period, 2007-2010.
Zwiększyliśmy pulę środków finansowych na współpracę z Pakistanem na kolejny okres, obejmujący lata 2007-2010.
EnglishThe next period will be demanding in this respect.
Nadchodzący okres będzie pod tym względem trudny.
EnglishThe two-pillar structure of the CAP is to remain so as to create certainty of planning for our farmers for this next period.
WPR ma zachować dwufilarową strukturę, aby zapewnić naszym rolnikom pewność planowania na kolejny okres.
EnglishUnfortunately, this also affects programming for the next period in relation to major energy interconnectors.
Niestety, dotyczy to również programowania na następny okres, jeśli chodzi o duże energetyczne połączenia międzysystemowe.
EnglishDuring the next period, European policy should be aimed at establishing a flexible position in order to achieve success.
W najbliższym okresie polityka europejska powinna być ukierunkowana na przyjęcie elastycznego stanowiska, które umożliwi nam odniesienie sukcesu.
EnglishThe French presidency announced its priorities for the next period: climate change, immigration, the common agricultural policy, the Union's defence and security.
Prezydencja francuska ogłosiła swoje priorytety na kolejny okres: zmiany klimatu, imigracja, wspólna polityka rolna, obronność i bezpieczeństwo Unii.
EnglishA priority for the next period is to ensure lasting growth by increasing employment levels, which will result in a strengthening of our competitiveness.
Priorytetem na najbliższy okres jest zapewnienie trwałego wzrostu poprzez zwiększenie zatrudnienia, co w efekcie doprowadzi do wzmocnienia naszej konkurencyjności.
English2009 is a crucial year for institutional stability, due to the Lisbon Treaty, the ratification of which should be the main priority for the next period.
Rok 2009 jest kluczowy dla stabilności instytucjonalnej ze względu na traktat lizboński, którego ratyfikacja powinna być jednym z głównych priorytetów w nadchodzącym czasie.
EnglishThe content of the Brok report brings clarifications regarding the steps to be taken by the Union in the next period, which the European Commission must take into consideration.
Zawartość sprawozdania Broka przynosi wyjaśnienia co do kroków, które winna podjąć Unia w następnym okresie, które to kroki musi uwzględnić Komisja Europejska.
EnglishI believe that, during this next period, the authorities in the Former Yugoslav Republic of Macedonia must focus particular attention on implementing the norms which have been adopted.
Uważam, że w kolejnym okresie władze Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii muszą szczególnie skoncentrować swoją uwagę na wdrażaniu przyjętych norm.
English). - (IT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, in this period, we have been talking a great deal about transport planning and we will be talking about it in the next period as well.
(IT) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! W ostatnim okresie dużo mówi się o planowaniu transportu i będzie się o tym mówić także w przyszłości.
EnglishThis has been discussed in this House and I would like to thank Parliament for its substantial support for the proposed creation of a so-called transitional region in the next period.
Debatowaliśmy na ten temat w tym Parlamencie i pragnę podziękować Parlamentowi za znaczące poparcie propozycji utworzenia w następnym okresie tak zwanych regionów przejściowych.

Other dictionary words

English
  • in the next period

Have a look at the Esperanto-English dictionary by bab.la.