"in the open" translation into Polish

EN

"in the open" in Polish

EN in the open
volume_up
{adverb}

in the open

Similar translations for "in the open" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
open adjective
to open verb

Context sentences for "in the open" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
EnglishShow us how effective these measures are using open documents, not secret ones.
Pokażcie nam jak skuteczne są te środki, prezentując jawne dokumenty, a nie tajne.
EnglishThese are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
To kwestie do dyskusji, oczywiście otwartej, które możemy poruszyć w ciągu 2008 r.
EnglishIt has helped to open a new chapter in the history of European Union success.
Przyczyniła się do otwarcia nowego rozdziału w procesie budowy Unii Europejskiej.
EnglishLet us hope for open discussions, both with the opposition and with the government.
Miejmy nadzieję, że dojdzie do otwartej dyskusji, tak z opozycją, jak i z rządem.
EnglishThe last open question of the negotiations was related to the correlation tables.
Ostatnia otwarta kwestia w trakcie tych negocjacji odnosiła się do tabel korelacji.
EnglishThe building where we were that afternoon had been closed and was now open.
Budynek, w którym byliśmy tego popołudnia, był zamknięty i teraz został otwarty.
EnglishAs many speakers said, we also have to move away from open coordination methods.
Musimy także, co podkreślało już wielu mówców, odejść od otwartej metody koordynacji.
EnglishIn general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.
Użycie wyasygnowanych środków uzyskanych z podatków musi być sprawą otwartą.
EnglishDo not open the sachet and do not dispense such an IONSYS system to a patient.
Nie należy otwierać saszetki i nie należy wydawać takiego systemu IONSYS pacjentowi.
EnglishThe Commission's innovation strategy is clear, but this question remains open.
Strategia Komisji w zakresie innowacji jest jasna, ale to pytanie pozostaje otwarte.
EnglishAnd here's the same child three weeks post-operation, with the right eye open.
Tu widać to samo dziecko trzy tygodnie po operacji, z otwartym prawym okiem.
EnglishThey must do this through open dialogue, initially with the national parliaments.
Muszą to uczynić w otwartym dialogu - na początek z parlamentami krajowymi.
EnglishThe first door it must open is the door to ratification of the Treaty of Lisbon.
Pierwsze drzwi, jakie musi on otworzyć, to drzwi do ratyfikacji traktatu lizbońskiego.
EnglishInstead of a relatively open, transparent and criteria-based process, what do we have?
Zamiast stosunkowo jawnej, przejrzystej procedury opartej na kryteriach co mamy?
EnglishFor these reasons, I support the decision to open the borders to these Member States.
Z tych względów popieram decyzję o otwarciu granic dla tych państw członkowskich.
EnglishAs Europeans, we should take care to avoid leaving ourselves open to such accusations.
Jako Europejczycy powinniśmy zadbać, byśmy nie narażali się na takie oskarżenia.
EnglishDoors open to the three-month international exhibition 'Expo Zaragoza' in Spain.
W Saragossie (Hiszpania) otwarto trzymiesięczną wystawę międzynarodową „Expo Zaragoza".
EnglishI think, as Members, we should all be as open and transparent as we possibly can.
Myślę, że jako posłowie, wszyscy powinniśmy być tak otwarci i jawni, jak tylko możemy.
EnglishWe now have the opportunity to re-open the debate on the future of Europe.
Teraz mamy możliwość ponownego rozpoczęcia debaty w sprawie przyszłości Europy.