"in the opposite direction" translation into Polish

EN

"in the opposite direction" in Polish

See the example sentences for the use of "in the opposite direction" in context.

Similar translations for "in the opposite direction" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
opposite noun
opposite adjective
opposite adverb
opposite preposition
direction noun

Context sentences for "in the opposite direction" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Europe 2020 strategy is going in the opposite direction of such a claim.
Strategia Europa 2020 zmierza w kierunku przeczącym temu twierdzeniu.
EnglishAnd suddenly it will flip, and start spinning the opposite direction.
I nagle on się odwróci, i zacznie kręcić w odwrotnym kierunku. ~~~ Tak?
EnglishIt is too bad then that we are seeing our citizens moving in completely the opposite direction.
Zatem szkoda, że nasi obywatele zmierzają w całkowicie przeciwnym kierunku.
EnglishHow can it be that Sweden is heading in precisely the opposite direction?
Jak to możliwe, że Szwecja podąża w dokładnie odwrotnym kierunku?
EnglishAnd so that's sort of working in the opposite direction.
Tak więc działa to w odwrotny sposób. ~~~ Ale ja podchodzę do tego pozytywnie.
EnglishSweden is heading in precisely the opposite direction and will not meet that target by a long way.
Szwecja podąża w dokładnie przeciwnym kierunku i przez długi czas nie osiągnie tego celu.
EnglishThis mechanism could also function in the opposite direction.
Mechanizm ten może również funkcjonować w odwrotnym kierunku.
EnglishIf your sound is pointing the opposite direction, incongruent, you reduce impact by 86 percent.
Jeśli Wasz dźwięk wskazuje w przeciwnym kierunku, jest nieprzystający, wpływ zmniejsza się o 86 procent.
EnglishHere we witness a President of the Council trying to turn the Treaty of Lisbon in the opposite direction.
Tu zaś jesteśmy świadkami, jak przewodniczący Rady usiłuje wywrócić traktat lizboński do góry nogami.
EnglishSince the EU set its target to eradicate hunger and poverty, things have in fact gone in the opposite direction.
Skoro UE postawiła sobie za cel eliminację głodu i ubóstwa, rzeczy zmierzają w istocie w złym kierunku.
EnglishWe are going in the opposite direction.
Zmierzamy w dwóch przeciwnych kierunkach.
EnglishI thought nothing of it until I saw from the corner of my eye she was walking from the opposite direction, also just staring at me.
Nic o tym nie myślałem dopóki kątem oka nie zobaczyłem, że szła w przeciwnym kierunku, także na mnie patrząc.
EnglishWhile the European Parliament is discussing how children can be better protected, the Islamic world is moving in the opposite direction.
Podczas gdy Parlament Europejski debatuje nad sposobami lepszej ochrony dzieci, świat islamu zmierza w przeciwnym kierunku.
EnglishChina, over the same time period, went in exactly the opposite direction, very painfully holding this huge civilization, civilization-state, together.
W tym samym czasie Chiny szły zupełnie inną drogą. ~~~ Z ogormnym wysiłkiem podtrzymywały tą ogromną cywilizację.
EnglishThe countries of the European Union do indeed bear a historical responsibility towards those who are now travelling in the opposite direction.
Państwa Unii Europejskiej rzeczywiście ponoszą historyczną odpowiedzialność w stosunku do tych, którzy dziś podróżują w przeciwnym kierunku.
EnglishIn Parliament, we are pushing for more ambitious proposals, but I think the temptation for the moment in the Council is in the opposite direction.
W Parlamencie staramy się przeforsować ambitniejsze propozycje, ale wydaje mi się, że Rada nie może oprzeć się pokusie, by iść w przeciwnym kierunku.
EnglishWhat I am saying might sound a little one-sided, but the resolution that we have just adopted is a great deal more one-sided in the opposite direction.
To, co mówię może wydawać się trochę jednostronne, ale rezolucja, którą właśnie przyjęliśmy, jest dużo bardziej jednostronna - w przeciwnym kierunku.
EnglishI was somewhat surprised by this because a candidate country should also be bringing its visa policy closer to that of the European Union, not moving in the opposite direction.
Zaskoczyło mnie to, gdyż kraj kandydujący powinien zbliżać swoją politykę wizową do polityki Unii Europejskiej, a nie podążać w przeciwnym kierunku.
EnglishDespite the fact that all arguments speak in favour of increased flexibility and that it should be easier to apply flexibility, the Council has gone in the opposite direction.
Pomimo że wszystkie argumenty przemawiają na korzyść zwiększonej elastyczności i że stosowanie elastyczności powinno być łatwiejsze, Rada poszła w przeciwnym kierunku.
EnglishThe Commission's proposal seems to be heading in the opposite direction and runs the risk of increasing the administrative burden, in particular for small businesses in Europe.
Wniosek Komisji wydaje się zmierzać w odwrotnym kierunku i wiąże się z ryzykiem zwiększenia obciążeń administracyjnych, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw w Europie.

Other dictionary words

English
  • in the opposite direction

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Norwegian dictionary.