"in the original" translation into Polish

EN

"in the original" in Polish

EN in the original
volume_up

I was up in my room because I had a problem, but I listened to it in the original, in your marvellous language.
Byłam w swoim pokoju, ponieważ miałam pewien problem, ale słuchałam tego w oryginale, w pańskim cudownym języku.

Similar translations for "in the original" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
original noun
original adjective
origin noun

Context sentences for "in the original" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.
EnglishThe reason for our decision was that we believe that the original report was better.
Uczyniliśmy tak, gdyż jesteśmy przekonani, że pierwotne sprawozdanie było lepsze.
EnglishThey are the workshops which produce innovative ideas and original products.
To warsztaty, w których opracowuje się innowacyjne pomysły i oryginalne produkty.
EnglishI know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
Wiem, że pierwotna poprawka 138 nie miała optymalnej formy z prawnego punktu widzenia.
EnglishStore in the original blister in order to protect from moisture and light.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
EnglishThis recast was born because the original directive was being poorly implemented.
Niniejsze przekształcenie wzięło się stąd, że pierwotna dyrektywa była słabo wdrażana.
EnglishStore in the original package in order to protect from light and moisture.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
EnglishStore the syringe in the original package in order to protect from light.
Przechowywać strzykawkę w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
EnglishStore in the original package (blister) in order to protect from moisture.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgocią,
EnglishThis compromise does not contain Amendments 138 and 166 in their original form.
Kompromis ten nie obejmuje poprawek 138 i 166 w ich pierwotnym kształcie.
EnglishMay I ask you, please, to vote for the original report and not for the EPP amendment.
Proszę by głosowali państwo za oryginalnym sprawozdaniem, a nie poprawką EPP.
EnglishMoving the files back to their original location should resolve this issue.
Przeniesienie plików do pierwotnej lokalizacji powinno rozwiązać ten problem.
EnglishWe have come a long way since the Commission tabled its original proposal.
Przeszliśmy długą drogę od momentu, gdy Komisja przedłożyła pierwotny wniosek.
EnglishThere is, therefore, no debate, contrary to what the original agenda stipulates.
A zatem, wbrew temu, co mówił pierwotny porządek obrad, nie mamy debaty.
EnglishStore in the original package in order to protect from light and moisture.
Przechowywa w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wiatłem i wilgoci.
EnglishStore in the original blister in order to protect from moisture and light.
Przechowywać w oryginalnym blistrze w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
EnglishIt is used when giving the original treatment again is not recommended.
Lek stosuje się, gdy nie jest zalecane dalsze podawanie wcześniejszego leczenia.
EnglishNow with the original description in the 18th century, Charles Bonnet did not have them.
Z tego, co mówi raport Charlesa Bonneta z XVIII wieku, on sam na to nie cierpiał.
EnglishI say this because the original idea was not to hold this debate on budget guidelines.
Podkreślam to, bo na początku nie planowano debaty na temat wytycznych budżetowych.
EnglishStore the pipettes in the original container in order to protect from light.
Przechowywać pipety w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.