"in the original version" translation into Polish

EN

"in the original version" in Polish

EN in the original version
volume_up

in the original version (also: in the original)
in the original version
Today it looks different from the original version.
Obecnie wygląda on zupełnie inaczej niż w wersji oryginalnej.

Similar translations for "in the original version" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
original noun
original adjective
origin noun
version noun

Context sentences for "in the original version" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI mention here Article 47 of the control regulation, at least in its original version.
Mam tu na myśli artykuł 47 rozporządzenia w sprawie kontroli, przynajmniej w jego oryginalnej wersji.
EnglishWe would have gladly given our support to this report in its original version and we congratulate the rapporteur.
Chętnie wyrazilibyśmy poparcie dla tego sprawozdania w jego wersji pierwotnej i gratulujemy sprawozdawczyni.
EnglishThis will be difficult to ensure if measures are adopted without the conditions proposed by the original version of the text put to the vote.
Będzie to trudne, jeżeli przedmiotowe środki zostaną przyjęte z pominięciem warunków proponowanych w pierwotnej wersji teksu poddanego pod głosowanie.
EnglishIn particular, we are absolutely against the additional social measures (except for pension portability) set out in the original version of Article 41.
W szczególności absolutnie nie popieramy dodatkowych działań socjalnych (z wyjątkiem możliwości przenoszenia emerytury) zapisanych w oryginalnej wersji w art. 41.
EnglishI therefore find it regrettable that the report by the Committee on Budgetary Control ended up being less critical than it had been in the Chair's original version.
Dlatego żałuję, że sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej jest ostatecznie mniej krytyczne niż w wersji pierwotnej przedstawionej przez jej przewodniczącego.
English. - (CS) Mr President, when I was discussing the original version of the strategy with an expert in the Czech Republic, he made just one comment: 'too little, too late'.
w imieniu grupy GUE/NGL. - (CS) Panie przewodniczący! Kiedy omawiałem pierwotną wersję strategii z pewnym ekspertem w Czechach, miał tylko jedną uwagę: "zbyt mało, zbyt późno”.