"in the paediatric population" translation into Polish

EN

"in the paediatric population" in Polish

See the example sentences for the use of "in the paediatric population" in context.

Similar translations for "in the paediatric population" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
population noun
population adjective

Context sentences for "in the paediatric population" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPaediatric population ZYPADHERA has not been studied in the paediatric population.
Dzieci Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem produktu ZYPADHERA u dzieci.
EnglishPaediatric population The experience in children under 12 years of age is limited.
Populacja dzieci Doświadczenie u dzieci poniżej 12 lat jest ograniczone.
EnglishThe pharmacokinetics of lasofoxifene have not been evaluated in a paediatric population.
Właściwości farmakokinetycznych lazofoksyfenu nie oceniano w populacji pediatrycznej.
EnglishPaediatric Population There are no data on the use of Bonviva in these age groups.
Dzieci i młodzież Brak danych, dotyczących stosowania produktu Bonviva w tych grupach wiekowych.
EnglishPaediatric Population There are no data on the use of Bonviva in these age groups.
Dzieci i młodzież Brak danych, dotyczących stosowania preparatu Bonviva w tych grupach wiekowych.
EnglishPaediatric Population There are no data on the use of Bondenza in these age groups.
Dzieci i młodzież Brak danych, dotyczących stosowania produktu Bondenza w tych grupach wiekowych.
EnglishPaediatric Population There are no data on the use of Bondenza in these age groups.
Dzieci i młodzież Brak danych, dotyczących stosowania preparatu Bondenza w tych grupach wiekowych.
EnglishThe vaccine serotype coverage in the paediatric population decreases with increasing age.
Wśród populacji dzieci pokrycie to zmniejsza się wraz z wiekiem.
EnglishPaediatric population and young adults with open epiphyses:
Dzieci i młodzi dorośli, przed zakończeniem rozwoju nasad kości długich:
EnglishPaediatric patients No studies have been performed in the paediatric population (see section 4.2).
Pacjenci pediatryczni Nie przeprowadzano badań w populacji pediatrycznej (patrz punkt 4. 2).
EnglishPaediatric population There is no experience in children.
Populacja pacjentów pediatrycznych Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci.
EnglishThe pharmacokinetic parameters of ranolazine have not been studied in the paediatric population (< 18 years).
Nie badano parametrów farmakokinetycznych ranolazyny w populacji dzieci (< 18 lat).
EnglishIn clinical trials, desloratadine in the syrup formulation was administered to a paediatric population.
W badaniach klinicznych, desloratydyna w postaci syropu była podawana populacji dziecięcej.
EnglishNo pharmacokinetic data are available in the paediatric population.
Brak danych farmakokinetycznych w populacji pediatrycznej.
EnglishPaediatric patients The pharmacokinetics of darifenacin have not been established in the paediatric population.
Dzieci Nie przeprowadzono badań właściwości farmakokinetycznych daryfenacyny u dzieci.
EnglishIndividual CL/ F in the paediatric population was in the same range as individual adult data.
Indywidualne wartości CL/ F w populacji dziecięcej zawierały się w takim samym zakresie, jak u osób dorosłych.
EnglishSUTENT should not be used in paediatric population until further data become available.
Leku nie należy stosować u dzieci dopóki nie będzie dostępnych więcej danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.
EnglishThis syndrome occurred in close temporal association to the initiation of rufinamide therapy and in the paediatric population.
Zespół objawów obserwowano u dzieci krótko po rozpoczęciu kuracji rufinamidem.
EnglishBioequivalence between the powder for oral suspension and tablets has not been investigated in a paediatric population.
Biorównoważność proszku do sporządzania zawiesiny doustnej i tabletek nie była badana u dzieci.
EnglishPharmacokinetics and pharmacodynamics of prasugrel have not been evaluated in a paediatric population (see section 4.2).
Farmakokinetyka i farmakodynamika prasugrelu nie była badana w tej grupie wiekowej (patrz punkt 4. 2).

Other dictionary words

English
  • in the paediatric population

In the Chinese-English dictionary you will find more translations.