"in the past decade" translation into Polish

EN

"in the past decade" in Polish

See the example sentences for the use of "in the past decade" in context.

Similar translations for "in the past decade" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
past noun
past adjective
past adverb
Polish
past preposition
Polish
decade noun

Context sentences for "in the past decade" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToo many villages have been burnt down in the Balkans in the past decade.
W ostatniej dekadzie na Bałkanach spłonęło zbyt wiele wsi.
EnglishFor the past decade the world has not warmed.
Przez ostatnie dziesięć lat nie nastąpiło ocieplenie na świecie.
EnglishBut it is better than our sticking with the failed boycotting policy of the past decade.
Ale lepsze to niż kurczowe trzymanie się polityki bojkotowania tego kraju, która nie przyniosła rezultatów przez ostatnie dziesięć lat.
EnglishWell, over the past decade, we have observed three main negative consequences to offering people more and more choices.
Żadna z tak skrajnych decyzji nie jest godna polecenia dla tych, którzy rozważają swoją finansową przyszłość.
EnglishSo I'm going to tell you about one trial, which is probably the most well-reported trial in the U.K. news media over the past decade.
Opowiem wam o jednym eksperymencie, prawdopodobnie najgłośniejszym w brytyjskich mediach w ostatniej dekadzie.
EnglishDuring the past decade, the average life expectancy in Zimbabwe has fallen from 60 years for both sexes to 37 years for men and 34 for women.
W ostatniej dekadzie średnia długość życia spadła z 60 lat dla obojga płci do 37 dla mężczyzn i 34 dla kobiet.
EnglishWe cannot deny that over the past decade, tourism has changed radically, thanks, among other things, to technological progress.
Niezaprzeczalnie w ciągu ostatniego dziesięciolecia turystyka uległa diametralnej zmianie, między innymi dzięki postępowi technicznemu.
EnglishIs a quasi-international Ponzi scheme, as it has been developing via toxic products during the past decade, to be tolerated?
Czy tolerowana powinna być quasi-międzynarodowa piramida Ponziego, która rozrastała się w ostatnim dziesięcioleciu dzięki toksycznym produktom?
EnglishThe overall number of people claiming asylum in the West dropped by more than 40% over the past decade according to data just released by the United Nations.
Według danych opublikowanych niedawno przez ONZ w ostatnim dziesięcioleciu liczba osób ubiegających się o azyl spadła o ponad 40 %.
EnglishThe past decade in Zimbabwe has been characterised by the systematic and deliberate impoverishment of most of Zimbabwe's 12 million people.
Ostatnie dziesięciolecie w Zimbabwe charakteryzowało się systematycznym i rozmyślnym wyniszczaniem większości z dwunastu milionów obywateli tego kraju.
EnglishFor the past decade or so, a massive urbanization and development have let us witness a lot of reports on the forced demolition of private property.
W ciągu ostatniej dekady ogromna urbanizacja i rozwój doprowadziły do tego, że jesteśmy świadkami wielu narzuconych wyburzeń prywatnych posiadłości.
EnglishThese confirm the figures from spring this year that overall support for the European Union is higher than at any time over the past decade.
Potwierdzają one dane opublikowane wiosną tego roku, z których wynika, że ogólne poparcie dla Unii Europejskiej jest wyższe niż kiedykolwiek na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.
EnglishAs we used to talk about inflation moderation in the past decade, so we should strive to achieve moderation of price and wage dynamics in the period to come.
Podobnie jak w zeszłej dekadzie rozmawialiśmy o złagodzeniu inflacji, powinniśmy starach się osiągnąć złagodnienie dynamiki wzrostu cen i płac w nadchodzącym okresie.
EnglishThe Arctic, as I said then, plays an increasingly important geostrategic role in our world, and over the past decade several critical issues have emerged in this region.
Arktyka odgrywa zatem coraz większą rolę geostrategiczną na świecie, a w ciągu ostatniego dziesięciolecia pojawiło się w tym regionie kilka krytycznych kwestii.
English. - Madam President, over the past decade, laws and practices have been introduced enabling the retention and exchange of huge volumes of personal data.
sprawozdawczyni. - Pani przewodnicząca! W ciągu ostatniej dekady wprowadzono przepisy i praktyki umożliwiające przechowywanie i wymianę ogromnych ilości danych osobowych.
EnglishOver the past decade, aquaculture has been the fastest growing sector of the agri-food industry and European aquaculture currently provides more than 80 000 jobs.
W minionej dekadzie akwakultura była najszybciej rozwijającym się sektorem w przemyśle rolno-spożywczym. Europejska akwakultura zapewnia obecnie ponad 80 000 miejsc pracy.
EnglishIn this area, the European Union has made enormous progress in the past decade and progress will continue to be ensured through the Policy Coherence for Development (PCD) process.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat Unia Europejska przyczyniła się w tym zakresie do ogromnego postępu, który będzie kontynuowany dzięki polityce spójności na rzecz rozwoju.
EnglishThe most spectacular manifestation of extreme climatic events is probably the record-level floods that have occurred in the Carpathian Basin over the past decade.
Najbardziej spektakularnym objawem ekstremalnych zdarzeń klimatycznych jest prawdopodobnie rekordowy poziom powodzi, jakie pojawiły się w masywie karpackim w ciągu ostatniego dziesięciolecia.
EnglishEvery settlement plan put forward in the past decade and a half of the Yugoslav region's tragic history has been conceived in terms of peoples' self-regulation, of autonomies, and of power-sharing.
W ciągu ostatniej półtorej dekady tragicznej historii regionu Jugosławii każdy przedstawiony plan porozumienia był oparty na zasadach samorządności, autonomii i dzielenia władzy.
EnglishThe first one is the Engels coefficient, which explains that the cost of daily necessities has dropped its percentage all through the past decade, in terms of family income, to about 37-some percent.
Pierwszy to Prawo Engla, które wyjaśnia koszt artykułów pierwszej potrzeby, który spadał procentowo przez całą ostatnią dekadę, jeśli chodzi o dochód rodziny, do poziomu 37 procent.

Other dictionary words

English
  • in the past decade

Moreover, bab.la provides the Korean-English dictionary for more translations.