"in the past few months" translation into Polish

EN

"in the past few months" in Polish

See the example sentences for the use of "in the past few months" in context.

Similar translations for "in the past few months" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
past noun
past adjective
past adverb
Polish
past preposition
Polish
few adverb
months noun
Polish
month noun
Polish

Context sentences for "in the past few months" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, the global economy has been turned upside down in the past few months.
Panie przewodniczący! W ciągu kilku minionych miesięcy globalna gospodarka całkowicie się zmieniła.
EnglishThe past few months can give us confidence that we are up to the task.
Minione miesiące pozwalają nam wierzyć, że sprostamy temu zadaniu.
EnglishWhat is the overall outcome of the Commission's activities in this field in the past few months?
Jaki jest bilans odnośnych działań Komisji w ciągu ostatnich miesięcy?
EnglishOf course, we have already covered much ground over the past few months.
Oczywiście w ostatnich kilku miesięcach zajęliśmy się już większością obszarów objętych programem.
EnglishOver the past few months, I have carried out a number of rural meetings across Northern Ireland.
Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy odbyłam liczne spotkania z rolnikami w całej Irlandii Północnej.
EnglishSo, they wanted to have a digital version of a stuntman and that's what we've been working on for the past few months.
Więc chcieli mieć kaskadera w wersji cyfrowej i nad tym pracujemy od kilku miesięcy.
EnglishIn the past few months, we have tried to impose stricter standards on freight transport (Euro 6) and cars.
W minionych kilku miesiącach usiłowaliśmy zaostrzyć normy w odniesieniu do transportu towarowego (Euro 6) i samochodów.
EnglishOver the past few months people have often asked what 'CE' actually means, what those two letters stand for.
W okresie ostatnich kilku miesięcy byliśmy często pytani, co właściwie oznacza "CE”, czego symbolem są te dwie literki.
EnglishThe past few months have been a challenge.
Ostatnich kilka miesięcy przyniosło wyzwania.
EnglishOver the past few months, the European Union has repeatedly called on the Sudanese Government to cooperate unconditionally with the ICC.
Od kilku miesięcy Unia Europejska wielokrotnie wzywała rząd sudański do bezwarunkowej współpracy z MTK.
EnglishThe overall size of monetary financial institutions’ balance sheets remained broadly unchanged over the past few months.
Sumy bilansowe monetarnych instytucji finansowych w ostatnich miesiącach utrzymywały się na zasadniczo niezmienionym poziomie.
EnglishMoreover, the strengthening of monetary growth observed since mid-2004 has gained further momentum over the past few months.
Ponadto wzrost dynamiki pieniądza obserwowany od połowy roku 2004 dodatkowo nabrał tempa w okresie kilku ostatnich miesięcy.
EnglishFor this reason in the past few months we have witnessed protests by agricultural producers, mainly dairy and cereal farmers.
Z tych powodów w ostatnich miesiącach byliśmy świadkami protestów producentów rolnych, a zwłaszcza producentów mleka i zbóż.
EnglishIt is shocking and frightening to see that one Irish bank, for example, has lost 97% of its value in the past few months alone.
To szokujące i przerażające, że w ciągu zaledwie kilku minionych miesięcy jeden z irlandzkich banków stracił 97% wartości.
EnglishOver the past few months, the Commission has carried out consultations on this matter with the Fund's most important stakeholders.
W ciągu kilku ostatnich miesięcy Komisja przeprowadziła konsultacje w tej sprawie z najważniejszymi podmiotami funduszu.
EnglishOver the past few months we have seen again and again what they mean in terms of bridge construction and the weight they can bear.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy dowiadywaliśmy się, co one oznaczają w kontekście budowy mostów i ciężaru, jaki mogą unieść.
EnglishBut what we found over the past few months is that this approach -- that we're pretty much standard upon -- is incredibly powerful.
Ale odkryliśmy przez te ostatnich kilka miesięcy, że to podejście, którego się w zasadzie trzymamy, daje niesamowite możliwości.
EnglishOne could mention many other issues raised by the report and by the MEPs over the past few months.
Można by wspomnieć o wielu innych zagadnieniach poruszonych w przedmiotowym sprawozdaniu oraz przez posłów do Parlamentu Europejskiego w okresie kilku ostatnich miesięcy.
English(NL) Over the past few months, hard work has gone into this report on patients' rights in cross-border healthcare.
(NL) W okresie ostatnich miesięcy wykonano wiele ciężkiej pracy nad przedmiotowym sprawozdaniem w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
English(NL) First of all, I should like to express my compliments to the Swedish Presidency for the efforts it has undertaken over the past few months.
(NL) Po pierwsze, chciałbym wyrazić moje uznanie dla prezydencji szwedzkiej za wysiłki, których dołożyła w ostatnich miesiącach.

Other dictionary words

English
  • in the past few months

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.