"in the past few years" translation into Polish

EN

"in the past few years" in Polish

See the example sentences for the use of "in the past few years" in context.

Similar translations for "in the past few years" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
past noun
past adjective
past adverb
Polish
past preposition
Polish
few adverb
years noun
Polish
year noun
Polish

Context sentences for "in the past few years" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOver the past few years, European budgets and the economy have been incurring multiple debts.
Przez ostatnich kilka lat budżety i gospodarka europejska zaciągały liczne długi.
EnglishThe past few years have seen an incredible upsurge in the oppression of people in Iran.
W ostatnich pięciu latach nastąpiło gwałtowne wzmocnienie opresji wobec ludzi w Iranie.
EnglishThe industry has built better and safer cars in the past few years.
W okresie kilku ostatnich lat przemysł konstruował lepsze i bezpieczniejsze samochody.
EnglishOur cities, over the past few years, just have been blanketed with networks, electronics.
W przeciągu ostatnich kilku lat nasze miasta zostały pokryte różnymi sieciami, elektroniką.
EnglishSo for the past few years, the coastal areas, they found themselves in a shortage of labor.
Przez kilka ostatnich lat, regiony przybrzeżne nie miały rąk do pracy.
EnglishThey have been used successfully in the past few years by numerous EU institutions, including Eurostat.
Są one od lat pomyślnie stosowane przez wiele instytucji UE, w tym Eurostat.
EnglishMr Florenz has been nagging me on this for the past few years.
Poseł Florenz już od kilku lat strofuje mnie w związku z tym tematem.
EnglishOver the past few years we have had to deal with floods, drought and forest fires in Bulgaria.
W ciągu ostatnich kilku lat w Bułgarii musieliśmy stawiać czoła powodziom, suszy i pożarom lasów.
EnglishI remember discussions over the past few years about the actions of the Bush Administration.
Pamiętam dyskusje na przestrzeni ostatnich kilku lat dotyczące działań administracji George'a Busha.
EnglishIn the past few years, the European Union has developed a consistent and ambitious approach on climate change.
W ostatnich kilku latach Unia Europejska wypracowała spójne, ambitne stanowisko w tej sprawie.
EnglishIn Bangladesh alone, 200 lives have been lost over the past few years as a result of work on the dismantling of ships.
W samym Bangladeszu w ciągu ostatnich kliku lat w wyniku demontażu statków życie straciło 200 osób.
EnglishFarmers should be protected from the extreme fluctuations in intervention prices that have been common over the past few years.
Rolników należy chronić przed skrajnymi fluktuacjami cen interwencyjnych, tak powszechnymi w ostatnich latach.
English. - The Commission has closely followed the activity of the credit rating agencies (CRAs) over the past few years.
komisarz. - Przez ostatnie kilka lat Komisja bacznie obserwowała działalność agencji ratingowych (CRA).
EnglishAnd over the past few years, I think we've been given a deeper view of human nature and a deeper view of who we are.
Poprzez kilka minionych lat, myślę, że obdarzono nas głębszym zrozumieniem ludzkiej natury i głębszym zrozumieniem kim jesteśmy.
EnglishThe financial sector was a major cause of the economic crisis and received substantial government support over the past few years.
Sektor finansowy był główną przyczyną kryzysu finansowego i w ostatnich kilku latach otrzymał znaczną pomoc rządową.
EnglishThe global interest in northern regions has increased a good deal in the past few years, reaching new levels, as has been said.
W ostatnich latach znacznie wzrosła skala globalnych interesów w regionie, osiągając - jak już powiedziano - nowe pułapy.
EnglishI have spent the past few years putting myself into situations that are usually very difficult and at the same time somewhat dangerous.
Przez ostatnie lata stawiałem się w sytuacjach przeważnie bardzo trudnych i jednocześnie poniekąd niebezpiecznych.
EnglishLooking at the underspend for the past few years, it is clear that the EU does not succeed in producing an efficient budget.
Jeżeli spojrzeć na niewykonanie wydatków w ciągu ostatnich kilku lat, oczywiste jest, że UE nie potrafi opracować sprawnego budżetu.
EnglishToday Sierra Leone has become a synonym for the particular horrors which we have witnessed across Africa over these past few years.
Obecnie Sierra Leone stało się synonimem szczególnie okrutnych wydarzeń, których przez te ostanie pięć lat Afryka była świadkiem.
EnglishThere are many positive examples of how the European Union, under the direction of Mr Solana, has dealt with this in the past few years.
Można mnożyć pozytywne przykłady tego, jak Unia Europejska, pod przywództwem pana Solany, radziła sobie z tym przez ostatnie lata.

Other dictionary words

English
  • in the past few years

Have a look at the English-Korean dictionary by bab.la.