"in the past two years" translation into Polish

EN

"in the past two years" in Polish

See the example sentences for the use of "in the past two years" in context.

Similar translations for "in the past two years" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
past noun
past adjective
past adverb
Polish
past preposition
Polish
two noun
two numeral
Polish
two-
Polish
years noun
Polish
year noun
Polish

Context sentences for "in the past two years" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe sad truth is that these businesses have suffered greatly in the past two years.
Przykra prawda jest bowiem taka, że w ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorstwa te bardzo ucierpiały.
EnglishIn the past two years, we have witnessed the political scene in Serbia becoming more pro-European.
W ostatnich dwóch latach byliśmy świadkami proeuropejskich przeobrażeń na serbskiej scenie politycznej.
English. - (PL) The past two years have seen an escalation of agricultural produce and food prices.
W przeciągu ostatnich dwóch lat zaobserwować można było wzrost cen produktów rolnych oraz żywności.
EnglishWe have seen the murders of priests or missionaries in the past two years, we have infinite problems.
W ciągu ostatnich dwóch lat widzieliśmy morderstwa księży czy misjonarzy, mamy niekończące się problemy.
EnglishAs stated by Mrs Wortmann-Kool earlier, 350 000 jobs have been lost over the past two years.
Jak powiedział to wcześniej pani poseł Wortmann-Kool, w ostatnich dwóch latach straciliśmy 350 tysięcy miejsc pracy.
EnglishThere has been a 50% increase in the production of opium used to produce heroin over the past two years.
W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił pięćdziesięcioprocentowy wzrost produkcji opium wykorzystywanego do produkcji heroiny.
EnglishIt has been a pleasure working with all my colleagues in the Committee on Culture and Education for these past two years.
Ostatnie dwa lata i praca ze wszystkimi koleżankami i kolegami w Komisji Kultury i Edukacji były przyjemnością.
EnglishOn the other hand, 6 million EU citizens have lost their jobs in the past two years, and child poverty is on the increase.
Z drugiej strony, 6 milionów obywateli UE straciło pracę w ciągu ostatnich dwóch lat, a ubóstwo wśród dzieci rośnie.
EnglishOver the past two years, over 170 000 individuals have died simply because they were Christians, hard as it is to believe.
W ostatnich dwóch latach zginęło, w co trudno uwierzyć, ponad 170 tysięcy osób tylko dlatego, że byli chrześcijanami.
EnglishOver the past two years, there have been frequent protests on the Hungarian side, but the Austrians refuse to acknowledge this.
W ciągu minionych dwóch lat po stronie węgierskiej miały miejsce częste protesty, ignorowane jednak przez Austriaków.
EnglishAnd Rick Astley's kind of rebirth these past two years ... Rickroll was this bait and switch, really simple, classic bait and switch.
Powstało całe blogowe imperium poświęcone takim obrazkom. ~~~ Odrodzenie Ricka Astleya w ciągu ostatnich dwóch lat.
EnglishOver the past two years, six Roma citizens have been murdered in Hungary and dozens have been seriously wounded.
W ciągu minionych dwóch lat na Węgrzech zostało zamordowanych sześciu obywateli narodowości romskiej, a dziesiątki innych zostało poważnie rannych.
EnglishI am confused because, undoubtedly, in terms of international relations, Syria has made great progress over the past two years.
Jestem zdezorientowana, bo w dziedzinie stosunków międzynarodowych Syria niewątpliwie poczyniła w ostatnich dwóch latach ogromny postęp.
EnglishSecondly, we have until now - although the past two years or so have been different - always assumed that there is zero tolerance for any error.
Po drugie, do tej pory - chociaż ostatnie około dwa lata były inne - zawsze zakładaliśmy zerową tolerancję dla jakichkolwiek błędów.
EnglishMr Barroso, compared with the past two years - this year and the year before - that is equal to an increase of 10 million unemployed people.
Panie przewodniczący Barroso! W porównaniu do dwóch ostatnich lat - tego roku i poprzedniego - jest to wzrost o 10 milionów bezrobotnych.
EnglishOver the past two years, the list of countries in which it has been possible to close down a business entirely within a year has remained the same.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat bez zmian pozostała lista państw, w których w ciągu roku można ostatecznie zamknąć działalność gospodarczą.
EnglishIn the past two years, the aid to these institutions from the Netherlands alone has led to a EUR 2.5 billion increase in interest expenditure.
W ciągu ostatnich dwóch lat pomoc na rzecz tych instytucji od samej tylko Holandii doprowadziła do wzrostu wydatków na obsługę zadłużenia o 2,5 miliarda euro.
EnglishOne of the lessons learned in the past two years is that flexicurity policies have contributed to weathering the crisis.
Jednym z doświadczeń, jakie zdobyliśmy w ostatnich dwóch latach jest to, że polityka elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) przyczyniła się do pokonania kryzysu.
EnglishThese assassinations of journalists of human rights and land rights activists have certainly decreased significantly in number in the past two years.
W ciągu dwóch ostatnich lat liczba zabójstw dziennikarzy zajmujących się prawami człowieka i działaczy zajmujących się prawami do ziemi wyraźnie się zmniejszyła.
EnglishOver the past two years, the number of jobs has risen, employment ratios have improved, and the turbulent employment indicators have also settled down.
W ciągu ostatnich dwóch lat liczba miejsc pracy wzrosła, poprawiły się współczynniki zatrudnienia a niestabilne wskaźniki zatrudnienia także się ustabilizowały.

Other dictionary words

English
  • in the past two years

Even more translations in the English-Danish dictionary by bab.la.