"in the period between" translation into Polish

EN

"in the period between" in Polish

See the example sentences for the use of "in the period between" in context.

Similar translations for "in the period between" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
period noun
period adjective
Polish
period
between adverb
between preposition

Context sentences for "in the period between" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs regards the payments, most of them originate from the period between 2000 and 2006.
W przypadku płatności, większość z nich pochodzi z lat 2000-2006.
EnglishThe period between each treatment session should be at least 10 weeks.
Leczenie można powtórzyć nie wcześniej niż po 10 tygodniach.
EnglishWe need tough goals for the period between 2020 and 2050.
Potrzebujemy ambitnych celów, odnoszących się do lat 2020-2050.
EnglishTherefore, the fears of a disaster happening in the period between the promulgation and entry into force of the directives are unfounded.
Zatem obawy przed katastrofą w okresie między promulgacją a wejściem w życie dyrektyw są bezpodstawne.
EnglishI would be rather sceptical about having a special period between the end of the negotiations and the initialling of the agreement.
Mam duże wątpliwości dotyczące wprowadzenia szczególnego okresu między negocjacjami a wejściem porozumienia w życie.
EnglishWe must have clear rules regarding the EU budget for the transitional period between the Treaty of Nice and the Treaty of Lisbon.
Potrzebujemy jasnych przepisów w odniesieniu do budżetu UE na okres przejściowy między traktatem nicejskim a traktatem lizbońskim.
EnglishThe redundancies were made in the period between 1 April and 29 December 2009 in the two contiguous regions of Nord Brabant and Zuid Holland.
Zwolnienia grupowe przeprowadzono w okresie między 1 kwietnia a 29 grudnia 2009 r. w dwóch sąsiednich regionach: Nord Brabant i Zuid Holland.
EnglishQuestions must also be asked as to the dissociation implemented over the current scheduling period between rural development and regional policy.
Należy zadać również pytanie o wprowadzony w bieżącym okresie programowania podział pomiędzy rozwój obszarów wiejskich a politykę regionalną.
EnglishThe main measure of effectiveness was the change in the levels of haemoglobin between the start of the study and the evaluation period, between weeks 25 and 29.
Główną miarą skuteczności była zmiana poziomu hemoglobiny od początku leczenia do okresu oceny, przypadającego na tygodnie 25 - 29.
EnglishThe general age level is about 18 years, but in Europe there is a specific arrangement for the period between 16 and 18 years of age.
Ogólna granica wieku wynosi około 18 lat; niemniej jednak w Europie przyjęto szczególne ustalenia w odniesieniu do kategorii wiekowej od 16. do 18. roku życia.
EnglishIn the period between March 2008 and May 2009, the rate of unemployment in the EU27 reached 8.9%, with the number of unemployed rising from 5.4 million to 21.5 million.
W okresie od marca 2008 do maja 2009 stopa bezrobocia w 27 krajach UE sięgnęła 8,9 %, a liczba osób bezrobotnych wzrosła od 5,4 milionów do 21,5 milionów.
EnglishThere must be at least a 4-week waiting period between end of treatment with sorivudine or its chemically related analogues such as brivudine and start of Xeloda therapy.
Należy zachować odstęp co najmniej 4 tygodni pomiędzy zakończeniem leczenia sorywudyną lub jej pochodnymi, takimi jak brywudyna, a rozpoczęciem leczenia produktem Xeloda.
EnglishIn 2004 the Council adopted the tobacco reform that constrains partly coupled and partly decoupled payments for the tobacco producers in the period between 2006 and 2009.
W 2004 r. Rada zatwierdziła reformę przepisów związanych z tytoniem, która ogranicza częściowo łączne i częściowo oddzielne opłaty dla producentów tytoniu w latach 2006-2009.
EnglishOn this issue, I would point out that in the forthcoming communication on children's rights, we will present actions to promote the rights of the child for the period between 2011 and 2014.
W tej kwestii pragnę powiedzieć, że w przygotowywanym komunikacie na temat praw dzieci przedstawimy działania na rzecz wspierania praw dziecka w latach 2011-2014.
EnglishOur first aim must be that during the period between the entry into force of the Treaty and the coming into being of the EEAS, the effective delivery of the EU's external policies is maintained.
Naszym najważniejszym celem w okresie między wejściem w życie traktatu a utworzeniem ESDZ musi być zapewnienie skutecznego prowadzenia polityki zewnętrznej UE.
EnglishIn the 1980s, as America went through a transition in the Reagan period, between the rust belt economy of the midwest to the Silicon Valley economy of California, that was the end of America.
W latach osiemdziesiątych w trakcie prezydentury Regana, która przeprowadziła Amerykę od zardzewiałej ekonomii środkowego zachodu do doliny krzemowej w Kaliforni to był koniec Ameryki.

Other dictionary words

English
  • in the period between

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Dutch-English dictionary.