"indication" translation into Polish

EN

"indication" in Polish

EN indication
volume_up
{noun}

indication (also: cue, hand, indicator, pointer)
Why has this indication of collective response not been firmly signalled to non-eurozone new Member States?
Dlaczego ta wskazówka, dotycząca wspólnej reakcji, nie została zdecydowanie zasygnalizowana nienależącym do strefy euro nowym państwom członkowskim?
In my opinion, this is one excellent indication of how, ultimately, we can achieve special added value in the European Union at little expense.
Moim zdaniem, jest to doskonała wskazówka co do sposobu, w jaki możemy w końcu niewielkim kosztem uzyskać w Unii Europejskiej szczególną wartość dodaną.
If you're uncertain or you don't recognize the activity, this may be an indication that your account has been compromised via malware.
Aby uzyskać więcej informacji o bezpieczeństwie konta, możesz zapoznać się ze wskazówkami w artykule Bezpieczeństwo Twoich danych.

Synonyms (English) for "indication":

indication

Context sentences for "indication" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
EnglishAfter careful evaluation, the CHMP considered that this indication is acceptable.
Po starannym rozważeniu CHMP uznał to wskazanie za możliwe do zaakceptowania.
EnglishAddition of a contra-indication for patients with a history of any drug allergy,
dołączenie przeciwwskazania dla pacjentów, u których wystapiła w wywiadzie alergia na
EnglishThis is an indication of how much it values European agriculture and European farmers.
Pokazuje to, w jakim poważaniu ma rolnictwo europejskie i rolników europejskich.
EnglishHbA1c levels give an indication of how well the blood glucose is controlled.
Poziom HbA1c wskazuje, na ile skutecznie kontrolowany jest poziom glukozy we krwi.
EnglishIndication of economic, social and other elements would also help in this regard.
Pomocne w tym miejscu będzie też wskazanie na elementy ekonomiczne, społeczne i inne.
EnglishThis indication is primarily based on the results of the clinical trials ELITE I and II.
Wskazanie to oparto przede wszystkim na wynikach badań klinicznych ELITE I i II.
EnglishHowever, there is no indication of a relevant impact on the clinical outcome.
Jednakże nic nie wskazuje, aby miało to istotny wpływ na wyniki kliniczne.
EnglishFor these reasons, the appropriate proposed indication is suggested as follows:
Z tych przyczyn sugeruje się następujące właściwe proponowane wskazanie:
EnglishIn view of the indication, alendronate should not be used during pregnancy.
W świetle zaleceń, alendronian nie powinien być przyjmowany w czasie ciąży.
EnglishThe indication for treatment of urinary infections in cats was not accepted.
Nie zatwierdzono wskazania do leczenia zakażenia układu moczowego u kotów.
EnglishAccordingly, to date there has been no indication of such interactions.
Jak dotychczas nic nie wskazuje na możliwość wystąpienia tego typu interakcji.
EnglishA positive test alone does not constitute indication for eradication therapy.
Dodatni wynik testu nie jest wyłaczną podstawą do przeprowadzania terapii eradykacyjnej.
EnglishContra-indication in patients receiving concomitantly potent CYP1A2 inhibitors.
Przeciwwskazaniu stosowania u pacjentów otrzymujących jednocześnie silne inhibitory CYP1A2.
EnglishThere are other alternative treatments available for the above-mentioned indication.
Do zastosowania w powyższym wskazaniu dostępne są inne sposoby leczenia.
EnglishThere is no indication that food influences the absorption of memantine.
Nie ma danych, które wskazywałyby na to, iż pokarm ma wpływ na wchłanianie memantyny.
EnglishIn these cases, the indication of origin is necessary and compulsory.
W tych przypadkach wskazanie miejsca pochodzenia jest konieczne i obowiązkowe.
Englishdosages administered in the renal indication are lower than in the cancer indication. in
dotyczących nerek są niższe niż w przypadku wskazań związanych z chorobą nowotworową. tl
Englishdosages administered in the renal indication are lower than in the cancer indication. ic
dotyczących nerek są niższe niż w przypadku wskazań związanych z chorobą nowotworową. tl
EnglishThe CHMP considered the benefit/ risk ratio of this indication is positive.
CHMP uznał stosunek korzyści do ryzyka w tym wskazaniu za pozytywny.