"innocent" translation into Polish

EN

"innocent" in Polish

EN innocent
volume_up
{adjective}

innocent (also: blameless, guiltless, innocuous, pure)
volume_up
niewinny {adj. m}
And of course, the baby baboon was so innocent, it didn't turn and run.
Ten młodziutki pawian był tak niewinny, że nie uciekł przerażony.
You are innocent yet you have been forced to bear the blame for the King's death
Jesteś niewinny, ale i tak nosisz winę za śmierć króla.
Upright men shall be astonished at this, And the innocent shall stir up himself against the godless.
Zdumieją się szczerzy nad tem; a niewinny przeciwko obłudnikowi powstanie.

Context sentences for "innocent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd that trial came back with two cops going to jail and two cops declared innocent.
Po procesie dwóch gliniarzy poszło do więzienia, a dwóch zostało uniewinnionych.
EnglishIt brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.
Dało to nową nadzieję, a także pozwoliło ochraniać życie niewinnej ludności cywilnej.
EnglishHe that putteth not out his money to interest, Nor taketh reward against the innocent.
Który pieniędzy swych nie daje na lichwę, i darów przeciwko niewinnym nie przyjmuje.
EnglishWe cannot allow Europe to be an innocent victim of a cynical power play.
Nie możemy pozwolić na to, aby Europa stała się niewinną ofiarą cynicznej gry sił.
EnglishCircumstances are different but the result is the same: an innocent person dead.
Okoliczności są inne, ale rezultat taki sam: niewinna osoba nie żyje.
EnglishIt is a heterogeneous disease which can be relatively innocent or aggressively malignant.
Choroba ma charakter heterogenny i może być stosunkowo łagodna lub bardzo złośliwa.
EnglishThe producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.
Producent powiedział nam, że szukają słodkiej, niewinnej oraz pięknej świeżej twarzy.
EnglishIt is cruel and demeaning, and a punishment to which an innocent person can be sentenced.
To okrutna i poniżająca kara, która może zostać nałożona na niewinną osobę.
EnglishWe must bear in mind that any delay here will harm our innocent fellow men.
Musimy pamiętać, że każde opóźnienie będzie szkodziło naszym bliźnim.
EnglishWhen these weapons strike, they constitute a weapon against innocent children.
Użycie tej broni oznacza użycie jej przeciwko niewinnym dzieciom.
EnglishThis latest extended and illegal house arrest of an innocent woman is unacceptable.
Ten ostatni długotrwały i bezprawny areszt domowy niewinnej kobiety jest nie do zaakceptowania.
EnglishThey gather themselves together against the soul of the righteous, And condemn the innocent blood.
Którzy się zbierają przeciwko duszy sprawiedliwego, a krew niewinną potępiają?
EnglishNow, to my innocent mind, dead implies incapable of communicating.
W swojej niewinności sądziłem że "zmarły" oznacza "niezdolny do rozmów".
EnglishI deplore that innocent civilians are used as human shields.
Ubolewam nad tym, że niewinni cywile są wykorzystywanie jako żywe tarcze.
EnglishAnd yet both may be innocent of the crimes of which they are charged.
I niewykluczone, że okażą się niewinni stawianych im zarzutów.
EnglishIn other words, everyone is guilty until proven innocent.
Inaczej mówiąc, każdy jest winny, póki nie udowodni się jego niewinności.
EnglishThose who are not convicted should be treated as innocent.
Ci, którzy nie zostali skazani, powinni być traktowani jako niewinni.
EnglishIf they say, Come with us, Let us lay wait for blood; Let us lurk privily for the innocent without cause;
Jeźlićby rzekli: Pójdź z nami, czyhajmy na krew, zasadźmy się na niewinnego bez przyczyny;
EnglishThere are things that are intrinsically wrong -- like lying is wrong, like torturing innocent children is wrong.
Istnieją rzeczy, które są wewnętrznie złe -- jak kłamstwo, jak torturowanie dzieci.
EnglishAt the same time, however, we tend to forget that each person is innocent until proved guilty.
Jednocześnie jednakże zapominamy, że każda osoba jest niewinna dopóki nie zostanie jej udowodniona wina.