"innumerable" translation into Polish

EN

"innumerable" in Polish

EN innumerable
volume_up
{adjective}

innumerable (also: countless, endless, myriad, numberless)
Innumerable irregularities were found in those areas in various Member States during 2009.
We wspomnianych dziedzinach w poszczególnych państwach członkowskich stwierdzono w 2009 roku niezliczone nieprawidłowości.
This may sound obvious, but in practice, there have been innumerable difficulties.
Może to brzmieć jak oczywistość, w praktyce jednak pojawiły się niezliczone trudności.
Innumerable irregularities were found in the areas mentioned in various Member States during 2009.
We wspomnianych dziedzinach w poszczególnych państwach członkowskich stwierdzono w 2009 roku niezliczone nieprawidłowości.
innumerable (also: countless)
volume_up
bez liku {adv.} [elev.] (dużo)

Context sentences for "innumerable" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis may sound obvious, but in practice, there have been innumerable difficulties.
Może to brzmieć jak oczywistość, w praktyce jednak pojawiły się niezliczone trudności.
EnglishSince the horrendous terror attack on the twin towers, innumerable security measures have been put in place.
Od czasu straszliwych ataków na wieżowce World Trade Center wprowadzono wiele środków ochrony.
EnglishYonder is the sea, great and wide, Wherein are things creeping innumerable, Both small and great beasts.
W morzu zaś wielkiem i bardzo szerokiem, tam są płazy, którym nie masz liczby, i zwierzęta małe i wielkie.
EnglishInnumerable irregularities were found in those areas in various Member States during 2009.
We wspomnianych dziedzinach w poszczególnych państwach członkowskich stwierdzono w 2009 roku niezliczone nieprawidłowości.
EnglishInnumerable irregularities were found in the areas mentioned in various Member States during 2009.
We wspomnianych dziedzinach w poszczególnych państwach członkowskich stwierdzono w 2009 roku niezliczone nieprawidłowości.
EnglishThe clods of the valley shall be sweet unto him, And all men shall draw after him, As there were innumerable before him.
Słodnieją mu bryły grobowe, i ciągnie za sobą wszystkich ludzi; a tych, którzy go poprzedzili, niemasz liczby.
EnglishMoreover, with fishery stocks becoming scarce, aquaculture is creating innumerable opportunities for European industries.
Co więcej, jako że zasoby ryb się kurczą, akwakultura stwarza niezliczone możliwości dla europejskiego przemysłu.
EnglishOur ancestors have demonstrated innumerable times that our nations are able to unite if our destiny is at stake.
Nasi przodkowie dowodzili niezliczoną liczbę razy, że nasze narody potrafią się jednoczyć w obliczu zagrożeń dla ich przeznaczenia.
EnglishThere are innumerable examples where individuals have come to each other's rescue, crossing all religious boundaries.
Istnieje niezliczona liczba przykładów, kiedy poszczególne osoby dążyły z pomocą innej osobie, przekraczając wszelkie różnice religijne.
EnglishSecondly, donor countries absolutely have to stop imposing innumerable conditions on aid and staking a lot on measurable results.
Po drugie, kraje będące donatorami powinny absolutnie zaprzestać narzucania niezliczonych warunków dotyczących pomocy i stawiania na wymierne rezultaty.
EnglishFurther to this, there remain innumerable structural problems and irregularities relating to the College that are detailed in the report.
Ponadto nadal występuje niezliczona ilość problemów strukturalnych i nieprawidłowości dotyczących Kolegium, omówionych szczegółowo w tym sprawozdaniu.
EnglishThe Italian Government has not been successfully responding to the innumerable requests for asylum and the sudden arrival of thousands of illegal immigrants.
Rząd włoski nie zdołał z powodzeniem udzielić odpowiedzi na niezliczone wnioski o azyl i nagłe przybycie tysięcy nielegalnych imigrantów.
EnglishThe resolution deserves to be adopted, since it highlights the innumerable problems and aberrations that still exist today in 43 countries in the world.
Ta rezolucja zasługuje na przyjęcie, ponieważ podkreślono w niej niezliczone problemy i aberracje, do których nadal dochodzi w 43 krajach świata.
English(SK) Mr President, the EU-Korea Free Trade Agreement will bring innumerable benefits to European industry, businesses, entrepreneurs and employees.
(SK) Panie Przewodniczący! Umowa o wolnym handlu UE-Korea przyniesie ogromne korzyści europejskiemu przemysłowi, przedsiębiorstwom, przedsiębiorcom i pracownikom.
EnglishWe are losing innumerable lives to illnesses caused by alcohol consumption, and the number of victims of drink-driving is also extraordinarily high in the Member States.
Tracimy niezliczone osoby w wyniku chorób spowodowanych konsumpcją alkoholu, a liczba ofiar pijanych kierowców jest w państwach członkowskich bardzo wysoka.
EnglishThe first of May and its universal watchwords were historically built on the most violent repression at the cost of innumerable struggles, sacrifices and lives lost.
Święto pierwszego maja i jego uniwersalne hasła historycznie zbudowano na najbardziej brutalnych represjach, kosztem niezliczonych walk, poświęceń i utraty życia ludzi.
EnglishInnumerable international management research projects have shown that the special leadership qualities of women can make a big contribution to business success.
Niezliczone międzynarodowe projekty badawcze dotyczące zarządzania pokazały, że niezwykłe właściwości przywódcze kobiet mogą znacznie przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa.
EnglishThis figure is undoubtedly a result of the innumerable obstacles that businesswomen encounter, not least in terms of juggling their family and professional lives.
Takie dane to z pewnością wynik niezliczonych przeszkód, na jakie napotykają kobiety prowadzące działalność gospodarczą, także w kontekście godzenia życia rodzinnego i zawodowego.
EnglishThere are attacks on the ancient Coptic community, there are innumerable cases of daily harassment, forced marriages, and it is pretty much impossible to build a church.
Dochodzi do ataków na starożytną społeczność koptyjską, do niezliczonych przypadków codziennego nękania, wymuszonych małżeństw, a wybudowanie kościoła jest praktycznie niemożliwe.
EnglishDespite the innumerable successes that have taken place, however, the past seven years have also shown that the system is not yet perfect and that it is not being used in the way originally intended.
Pomimo licznych sukcesów ostatnie siedem lat pokazuje również, że system nie jest jeszcze idealny oraz nie jest stosowany w zamierzony pierwotnie sposób.