"insert" translation into Polish

EN

"insert" in Polish

EN insert
volume_up
{noun}

1. general

insert (also: insertion, inset, liner)
ml: amber glass bottle (type III) with polypropylene child resistant closure, polyethylene insert and amber polypropylene dosing syringe.
ml: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.
ml presentation: amber glass bottle (type III) with polyethylene child resistant closure, polyethylene insert and an amber polypropylenedosing syringe.
ml: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.
ml presentation: amber glass bottle (type III) with polypropylene child resistant closure, polyethylene insert and an amber polypropylene dosing syringe.
ml: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.
insert (also: inset, interpolation)

2. print

insert (also: plate, inset, interleaf, paste)

Context sentences for "insert" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTransposons are just small pieces of DNA that randomly insert in the genetic code.
Transposony są małymi fragmentami DNA, które losowo wstawiają się w kod genetyczny.
EnglishGently insert the cannula into the teat canal; carefully infuse the product.
Delikatnie wprowadzić kaniulę do kanału strzyku i ostrożnie wstrzyknąć produkt.
EnglishInsert the needle in the ampoule of solvent and withdraw the total amount of solvent.
Włożyć igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem i pobrać całą objętość rozpuszczalnika.
EnglishInsert a 20 G plastic cannula in a large antecubital vein, preferably of the right arm.
Fiolka zawierająca produkt jest przeznaczona do użycia tylko u jednego pacjenta.
EnglishJust select the text you want to use from the menu to insert it directly into the field.
Wystarczy wybrać odpowiedni tekst z menu, aby wstawić go bezpośrednio do pola.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and re-insert it in another place.
Jeśli w strzykawce widać krew, należy wyjąć igłę i wbić ją w inne miejsce.
EnglishThere are four ways to insert a new, blank slide into your presentation:
Istnieją cztery sposoby na wstawienie nowego, pustego slajdu do prezentacji:.
EnglishInsert the two vials (Fibrinogen and Thrombin) into the two sterile vial cups.
Wprowadzić obydwie fiolki (z fibrynogenem i trombiną) do dwóch sterylnych uchwytów fiolek.
Englishskin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Mocno uchwycić fałd skóry i szybkim ruchem wprowadzić igłę pod skórę pod kątem 45°do 90°.
EnglishTo insert an image inside of a cell, you may use one of the following four options:
Aby wstawić obraz w komórce, możesz skorzystać z jednej z następujących czterech opcji:.
EnglishInsert the needle into the longer-acting insulin vial and inject the air.
Włożyć igłę do fiolki z insuliną dłużej działającą i wstrzyknąć powietrze.
EnglishThree inserts, each with two 43.7mm openings per insert must be used.
Należy zastosować trzy wkładki, z których każda ma dwa otwory o średnicy 43, 7 mm.
EnglishTo insert a page break, click the Insert menu and select Page break.
Aby wstawić podział strony, kliknij menu Wstaw i wybierz opcję Podział strony.
EnglishPrecautions for disposal of unused product or waste material see package insert. tn
niego odpadów zamieszczone są na ulotce dołączonej do opakowania. ne
Englishskin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Mocno zebrać skórę w fałd i wprowadzić igłę pod kątem 45° do 90° szybkim zdecydowanym ruchem.
English(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.
(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.
EnglishInsert the needle at the base of the pinched-up skin at an angle of 45° to the skin surface.
Igłę należy wprowadzić pod kątem 45 stopni w stosunku do powierzchni skóry.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and re-insert it in another place.
Jeżeli w strzykawce widoczna jest krew, usunąć igłę i wprowadzić ją ponownie, w inne miejsce.
EnglishInsert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.
Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.
EnglishMy proposal is to insert, after 'trade union activists', the words 'Falun Gong members'.
Proponuję wstawić słowa "członkowie Falun Gong” za słowami "działacze związku zawodowego”.