EN

inside {adjective}

volume_up
Administer the whole contents of the syringe into the inside of the upper lip (see Figure 3).
Wstrzyknąć zawartość strzykawki w wewnętrzną powierzchnię górnej wargi (patrz ryc.
After each use, wipe the nozzle and the inside of the cap – see pictures e and f.
Po każdym użyciu wytrzeć dozownik i wewnętrzną część nasadki – patrz rysunki e i f.
Some say that a normal male's lung has an area of the inside of a basketball [court].
Niektórzy twierdzą, że wewnętrzna powierzchnia płuca dorosłego mężczyzny jest równa boisku do koszykówki.
And when I touch you, I feel happy inside.
A gdy cię dotykam, czuję wewnętrzne szczęście.
The solution should be directed onto the inside wall of the vial.
Roztwór należy kierować na wewnętrzne ścianki fiolki.
So sometimes I view from the inside, like EgoCentriCity and the inner circles.
Czasem patrzę od środka, jak EgoCentryCzność i kręgi wewnętrzne.
So now we do the monitoring on the inside -- from towers, satellites, ultralights.
Monitorujemy obszar wewnętrzny z wież, satelitów, ultralekkich samolotów.
This can cause bleeding inside the body with very bad pain in the stomach area.
Mogą one spowodować krwotok wewnętrzny z bardzo silnym bólem brzucha.
I maintain this is code inside the Army for, "We don't want to do this."
Twierdzę, że to taki wewnętrzny szyfr w wojsku na "Nie chcemy tego robić.

Context sentences for "inside" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishAfter each use, wipe the nozzle and the inside of the cap – see pictures e and f.
Po każdym użyciu wytrzeć dozownik i wewnętrzną część nasadki – patrz rysunki e i f.
EnglishI could peel out a page of this palazzo to show you what's going on inside of it.
Mógłbym zedrzeć warstwę z tej kamienicy, aby pokazać Wam, co dzieje się pod spodem.
EnglishWe got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
Udostępnili mu nawet najciekawszą rzecz: buchalterię, prowadzone zapisy finansów.
EnglishBut what happened when we looked inside the pig's heart, to the electrogram?
Ale co się działo z elektrogramem, kiedy sygnał pobieraliśmy z wnętrza serca świni?
EnglishAnd a lot of what goes on inside ... there's a fish with glowing eyes, pulsating eyes.
Wiele z tego co się dzieje wewnątrz… Tu ryba z jarzącymi się, pulsującymi oczami.
EnglishThe outer container is a lead container lined with synthetic material inside.
Zewnętrzne opakowanie to ołowiowy pojemnik wyłożony wewnątrz materiałem syntetycznym.
EnglishYour eyeballs contain a clear, watery liquid which feeds the inside of the eye.
W gałkach ocznych znajduje się przezroczysty, wodnisty płyn, który odżywia wnętrze oka.
EnglishThese women and those young men united Iranians across the world, inside and outside.
Te kobiety i ci młodzi mężczyźni zjednoczyli Irańczyków na całym świecie, tu i tam.
EnglishIt's very easy to look at metal artifacts that we can show inside of the body.
Bardzo łatwo zaobserwować metalowe elementy znajdujące się wewnątrz ciała.
EnglishThey don't like it if you come in and want to saw them open and look inside.
Nie lubią, jak ktoś przychodzi i chce rozpiłować je, żeby zajrzeć do środka.
EnglishSo we have all these things inside the reserve that grow, and what do they do?
Więc mamy te wszystkie rzeczy w rezerwatach, które wzrastają, i co robią?
EnglishSo now we do the monitoring on the inside -- from towers, satellites, ultralights.
Monitorujemy obszar wewnętrzny z wież, satelitów, ultralekkich samolotów.
EnglishDuoTrav is used to reduce intraocular pressure (IOP, the pressure inside the eye).
DuoTrav zmniejsza ciśnienie śródgałkowe (IOP, ciśnienie we wnętrzu oka).
EnglishAnd they said scaling, which is the build-up of minerals inside of pipes.
Odpowiedzieli: osadzanie się, czyli nabudowywanie się minerałów wewnątrz rur.
EnglishI'm fighting a battle inside these walls, Emily... but I'm also fighting a war.
staczam bitwę w tych murach, Emily... ale także biorę udział w wojnie.
EnglishAnd then, because the juveniles are in my collection, I cut them open and look inside.
No i wtedy, jako że te młode są w moich zbiorach, rozciąłem je i zajrzałem do środka.
EnglishTraditionally, this policy has been focused on mitigation inside and outside the Union.
Ogólnie GCCA uznaje się za kluczowy element polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
EnglishThe vial should never be opened and must be kept inside its lead shielding.
Fiolka nigdy nie może być otwierana i musi być przechowywana wewnątrz ołowiowej osłony.
EnglishThis can cause bleeding inside the body with very bad pain in the stomach area.
Mogą one spowodować krwotok wewnętrzny z bardzo silnym bólem brzucha.