"to inspire" translation into Polish

EN

"to inspire" in Polish

EN to inspire
volume_up
[inspired|inspired] {verb}

to inspire (also: to nerve)
It must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
Nie może zbaczać z kursu aby inspirować działania międzyrządowe czy też przekształcać się w jedno z nich.
We try to inspire the nations with which we interact to have a good level of human rights also.
Próbujemy inspirować państwa, z którymi współdziałamy, do tego żeby miały także odpowiedni poziom praw człowieka.
We have laid the foundation of a lasting dialogue, which must also direct, inspire and commit us in the future.
Położyliśmy podwaliny pod trwały dialog, który musi również nas kierować, inspirować i zobowiązywać w przyszłości.
to inspire
to inspire
More than ever, therefore, Europe needs an appealing, new, future-oriented project which will inspire people with enthusiasm once again.
W związku z tym Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje atrakcyjnego, nowego projektu ukierunkowanego na przyszłość, który raz jeszcze natchnie obywateli entuzjazmem.
to inspire (also: to uplift)
to inspire
But I really think this is a phenomenon that can inspire us.
Naprawdę uważam, że ten fenomen może nas zainspirować.
But something is out there to inspire our kids now.
Ale jest coś, co może zainspirować nasze dzieci.
What he was trying to do with me was to inspire me to protect the world, and show me just how fragile the world is.
Co próbował zrobić to zainspirować mnie do ochrony świata i pokazać mi jak kruchy jest.
to inspire

Context sentences for "to inspire" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
Flirtowanie z kryminalistą będzie dla niego zachętą do dalszych zbrodni.
EnglishWe are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.
Inspirujemy, prowokujemy, mobilizujemy i przynosimy nadzieję Irańczykom.
EnglishInfrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (vote)
Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (głosowanie)
EnglishI will hope it will inspire the British Government to take a lead in these matters.
I mam nadzieję, ze zainspiruje ono rząd brytyjski do objęcia przewodnictwa w tej sprawie.
EnglishThe same spirit should inspire us as we prepare for the Employment Summit.
Taki sam duch powinien przyświecać nam podczas przygotowań do szczytu ds. zatrudnienia.
EnglishWe would like to inspire you, as well as the European Commission, to do the same.
Zachęcamy Państwa, jak i Komisję Europejską, by zrobić to samo.
EnglishWhat we need are activities that inspire a high level of ecological awareness.
Potrzebujemy działań budzących wysoką świadomość ekologiczną.
EnglishThe things we heard there about the United Nations did not inspire great optimism.
Informacje jakie przekazano nam o Organizacji Narodów Zjednoczonych nie napawają wielkim optymizmem.
EnglishIt is therefore a measure that must inspire us all to be as vigilant as possible.
Dlatego jest to środek, który powinien nas zachęcić do zachowania możliwie jak największej czujności.
English. ~~~ We can inspire each other.
Myślę, że wspólnie możemy zbudować globalną społeczność.
EnglishThese words must inspire us to make an ever greater commitment.
Niech te słowa dają nam siłę do podjęcia jeszcze większych wysiłków.
EnglishHere are the robots that they inspire, the Mecho-Geckos from iRobot.
To roboty zainspirowane nimi, Mecha-Gekony firmy iRobot.
EnglishAnd a global community of unicyclists discover each other online, inspire each other to greatness.
Globalna społeczność takich rowerzystów ogląda filmy innych inspirując i motywując siebie nawzajem.
EnglishAmerica's regional emissions trading systems inspire hope.
Amerykański regionalny system handlu emisjami wzbudza nadzieję.
EnglishThese interrelated forms, they do inspire everything I do although I might end up making something incredibly simple.
Te naturalne formy inspirują wszystko co robię, nawet jeśli robię coś zupełnie prostego.
EnglishI believe that there is a great deal to do here and a great deal that can inspire us.
Wierzę, że w tej sprawie jest bardzo wiele do zrobienia, jak też bardzo wiele tematów, z których możemy czerpać natchnienie.
EnglishEmployees mutually inspire each other towards greater good.
Inspirują się oni wzajemnie, w dążeniu do wielkości.
EnglishBut more important we will inspire the next generation of scientists, technologists, engineers and mathematicians.
Co ważniejsze, zainspirujemy następne pokolenie naukowców, technologów, inżynierów, matematyków.
EnglishThe second President since Mobutu, Mr Kabila, has failed to inspire or control large parts of the country.
Drugi prezydent po Mobutu, Joseph Kabila, nie zapewnił inspiracji i kontroli nad dużymi połaciami kraju.
EnglishCan this help us inspire the design of novel robots?
Czy pomoże nam to w projektowaniu nowatorskich robotów?