EN interfaces
volume_up
{plural}

1. general

interfaces

2. IT

interfaces
. ~~~ We have perception, computation and non-visual interfaces.
Są trzy obszary, percepcja, obliczenia i interfejsy niewizualne.
So we've forgotten to invent new interfaces.
Zapomnieliśmy wynaleźć nowe interfejsy.
Intelligent Transport Systems in the field of road transport and interfaces with other transport modes (
Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu (
interfaces

Synonyms (English) for "interface":

interface

Context sentences for "interfaces" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLink printers to WMS and ERP systems with our network and software interfaces.
Połącz drukarki z systemami WMS i ERP za pomocą naszych interfejsów sieciowych i programowych.
EnglishYou have talked about charging interfaces but, on the whole, no actual mention has been made of batteries.
Mówił pan o interfejsach do ładowania, lecz ogólnie nie było wzmianki o akumulatorach.
EnglishThere's so little applied now to actually improving the way we interact with interfaces from this point on.
Jest tak mało praktycznych udoskonaleń, sposobu interakcji z maszynami za pomocą interfejsu.
EnglishThe Jabra PC Suite includes interfaces and drivers for a range of PC, UC and softphones, including:
Pakiet Jabra PC Suite obejmuje interfejsu i sterowniki do różnych komputerów, systemów UC oraz telefonów programowych, w tym m.in.:
EnglishI welcome the fact that the representations and offices in the Member States will act as interfaces and advisory bodies.
Cieszy mnie to, że przedstawicielstwa i urzędy w państwach członkowskich będą pełniły funkcję punktów kontaktowych i ciał doradczych.
EnglishComplaints, pricing levels, satisfaction, interfaces and security are the five main indicators used in the evaluation table.
Skargi, poziom cen, poziom satysfakcji, zmiany dostawców i bezpieczeństwo to pięć głównych wskaźników mających zastosowanie w tabeli oceny.
EnglishJust imagine, in a classroom a teacher writes on the blackboard and a blind student can see what's written and read using these non-visual interfaces.
Wyobraźmy sobie, że nauczyciel pisze na tablicy, a uczeń potrafi wszystko odczytać dzięki takim interfejsom niewizualnym.
EnglishHere it is a matter of using other funding to continue to improve the interfaces and to prevent unnecessary overlaps.
W tym przypadku jest to kwestia wykorzystania innych funduszy do dalszej poprawy interfejsów i przeciwdziałania sytuacjom, w których niepotrzebnie się one na siebie nakładają.
EnglishThe ultrasound echoes from blood and biological soft tissues such as fat and muscles are generated at interfaces due to small differences in the ultrasonic properties of the tissues.
Echa ultrasonograficzne z krwi oraz tkanek miękkich, takich jak tkanka tłuszczowa oraz mięśnie są obrazowane w interfejsie ze względu na małe różnice w ultrasonicznych właściwościach tkanek.
EnglishAnd I want to show you a few of the technological interfaces that have been developed under the moniker of OOZ -- which is zoo backwards and without cages -- to try and reform that relationship.
Chcę wam pokazać kilka rozwiązań technologicznych, które powstały pod wspólnym hasłem OOZ -- co oznacza "zoo" pisane wspak i nie mające klatek -- jako próba zreformowania tej relacji.