"to interfere" translation into Polish

EN

"to interfere" in Polish

EN to interfere
volume_up
[interfered|interfered] {verb}

to interfere (also: to interfere with, to tamper)
volume_up
ingerować {ipf. v.}
The Environment Committee is trying to interfere with national matters.
Środowiska próbuje ingerować w narodowe kompetencje.
That is why I doubt we should interfere, whether this is good or a bad method.
Oto dlaczego wątpię, czy powinniśmy ingerować w to, czy jest to dobra, czy zła metoda.
Governments ought not to interfere at this time in their athletes' participation in the Games.
Rządy nie powinny w tym wypadku ingerować w uczestnictwo ich sportowców w igrzyskach.
We can interfere with the interface.
Możemy mieszać w interfejsach.
(HU) Madam President, the EU does not interfere with the administrative affairs of its Member States.
(HU) Pani Przewodnicząca! Unia Europejska nie miesza się do spraw wewnętrznych państw członkowskich.
On top of that, the Commission is now interfering in national wage policy, too.
Ponadto Komisja miesza się obecnie również do krajowej polityki płac.
to interfere (also: to derange)
volume_up
zaburzać {ipf. v.}
Anti-acids can interfere with gastro-intestinal absorption of quinolones.
Związki zobojętniające kwasy mogą zaburzać wchłanianie chinolonów z przewodu pokarmowego.
Somatropin may interfere with your body's use of insulin.
Somatropina może zaburzać wykorzystanie insuliny w organizmie.
These medicines may interfere with the effect of Thelin.
Leki te mogą zaburzać działanie leku Thelin.

Context sentences for "to interfere" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishform of gastritits), because this might interfere with the urea breath test.
żołądka, ponieważ może to wpływać na wyniki testu oddechowego z użyciem mocznika.
EnglishCertain medicines may interfere with the effect of Glivec when taken together.
Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Glivec, jeśli przyjmowane są jednocześnie.
EnglishThere was no need for any separate bureaucratic state bodies to interfere.
Ingerencja żadnych odrębnych biurokratycznych organów państwowych nie była potrzebna.
EnglishIt is therefore not our responsibility in the EU to interfere in this issue.
W związku z tym interweniowanie w tej sprawie nie należy do nas, tu w UE.
EnglishSome medicines can interfere with the breakdown or metabolism of TORISEL.
leków przeciwpadaczkowych, w tym karbamazepiny, fenytoiny i fenobarbitralu,
EnglishTygacil may interfere with the contraceptive pill (birth control pill).
Lek Tygacil może zakłócać działanie tabletek („ pigułek ”) antykoncepcyjnych.
EnglishCubicin may interfere with laboratory tests that measure how well your blood is clotting.
Cubicin może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, określające krzepliwość krwi.
EnglishIt is unacceptable for the state to interfere detrimentally in the life of a church.
To niedopuszczalne, aby państwo ingerowało w życie kościoła ze szkodą dla tego drugiego.
EnglishA full web browser1 cache can interfere with Google Mail's features and performance.
Pełna pamięć podręczna przeglądarki może wpływać na funkcje Google Maila i ich wydajność.
EnglishHowever, there is the risk that Parliament will interfere with the Commission's text.
Jednakże istnieje ryzyko, że Parlament będzie ingerował w tekst Komisji.
EnglishThe domestic situation in the Czech Republic should not in any way interfere with this.
Sytuacja wewnętrzna w Czechach nie powinna w żaden sposób tego zakłócić.
EnglishTaking other medicines Tasigna may interfere with some other medicines.
Stosowanie leku Tasigna z innymi lekami Tasigna może wpływać na działanie innych leków.
EnglishJohn's Wort) Certain medicines may interfere with the effect of Glivec when taken together.
Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Glivec, jeśli przyjmowane są jednocześnie.
EnglishHydroxocobalamin may interfere with all urine colorimetric parameters.
Hydroksykobalamina może zakłócać oznaczenie wszystkich parametrów kolorymetrycznych moczu.
EnglishIt doesn't interfere with computers or electrical equipment.
Urządzenie to nie koliduje z komputerami i innymi urządzeniami elektrycznymi.
EnglishI hope it is not necessary for the Brussels bureaucracy to interfere in this.
Mam nadzieję, że nie zachodzi konieczność interwencji w tę sprawę ze strony biurokracji brukselskiej.
EnglishWe cannot interfere in a matter in which the United States' Government has sole competence.
Nie możemy wchodzić w sprawę, w której rząd Stanów Zjednoczonych posiada wyłączne kompetencje.
EnglishWe have to be proportionate when we interfere in how markets work.
Musimy zachować proporcje przy interwencjach w funkcjonowanie rynku.
EnglishThe less you regulate, the less you tax, the less you interfere, the quicker our economy will recover.
Im mniej uregulowań, podatków i ingerencji, tym szybciej nastąpi naprawa gospodarki.
EnglishMacrolides interfere with protein synthesis by reversibly binding to the 50S ribosome subunit.
Makrolidy zakłócają syntezę białek poprzez odwracalne wiązanie się z podjednostką 50S rybosomu.