"interpretation" translation into Polish

EN

"interpretation" in Polish

EN interpretation
volume_up
{noun}

interpretation (also: construal)
Our interpretation of Article 290 of the Treaty of Lisbon backs up our demand.
Żądania Parlamentu wspiera jego interpretacja art. 290 traktatu lizbońskiego.
This interpretation by the Committee on Constitutional Affairs is going to be contested today.
Wspomniana interpretacja Komisji Spraw Konstytucyjnych będzie dzisiaj podważana.
Subject: More flexible interpretation of the Stability and Growth Pact
Przedmiot: Bardziej elastyczna interpretacja paktu stabilności i wzrostu.
interpretation (also: clarification, explanation)
volume_up
wykładnia {f} [elev.]
Application and interpretation of the Rules of Procedure (amendment of Rule 201) (vote)
Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (głosowanie)
The interpretation provided by the judicial authorities violates the commitments undertaken.
Wykładnia przyjęta przez organy wymiaru sprawiedliwości narusza przyjęte zobowiązania.
The whole interpretation has been made available for your inspection.
Cała wykładnia została Państwu przedstawiona do wglądu.
interpretation (also: translation)

Synonyms (English) for "interpretation":

interpretation

Context sentences for "interpretation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe reject that interpretation too, especially in connection with the first sentence.
Tę interpretację także odrzucamy, szczególnie w powiązaniu z pierwszym zdaniem.
EnglishThe possibility of a different interpretation led me to choose to abstain.
I właśnie ze względu na możliwości różnej interpretacji wstrzymałem się od głosu.
EnglishThe European Court of Justice has confirmed our interpretation of the law.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził naszą interpretację tego prawa.
EnglishThis represents a potential danger for the interpretation of this directive.
Stanowi to potencjalne zagrożenie dla interpretacji przedmiotowej dyrektywy.
EnglishThe preamble is exclusionary and reflects a distorted interpretation of history.
Preambuła jest nacechowana wykluczeniem i zawiera zniekształconą interpretację historii.
EnglishMr President, we could not hear the English interpretation of the previous speech.
Panie Przewodniczący! Nie było słychać angielskiego tłumaczenia poprzedniego wystąpienia.
EnglishSo, what is your interpretation of a sporting organisation banning such a practice?
Więc jak postrzegałby pan wprowadzenie zakazu takich praktyk przez organizację sportową?
EnglishThe procedures are not sufficiently precise and leave room for interpretation.
Procedury nie są wystarczająco precyzyjne i pozostawiają możliwość różnych interpretacji.
English(SL) I will speak in Slovene, so please listen to the interpretation.
(SL) Będę mówił w języku słoweńskim, zatem proszę o korzystanie z tłumaczenia.
EnglishThe UOKiK provides information on the interpretation of legal regulations.
UOKiK udostępnia informacje na temat interpretowania przepisów prawnych.
EnglishThe fact that the vote in committee was unanimously in favour confirms this interpretation.
To, że w komisji wniosek przeszedł jednogłośnie, potwierdza tę interpretację.
EnglishI'm opening a space for you to put in another layer of interpretation."
Otwieram dla was przestrzeń, żeby stworzyć kolejną warstwę interpretacji."
EnglishThe implementation and interpretation issues that have created uncertainty are the problem.
Problem stanowią kwestie wdrożenia i interpretacji, które doprowadziły do wątpliwości.
EnglishFinally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation.
Na koniec, chciałbym powiedzieć, że posłanka Sinnott jak zwykle myli się w swojej interpretacji.
English(DE) Madam President, there are indeed differences of interpretation.
(DE) Pani przewodnicząca! Rzeczywiście występują różnice interpretacyjne.
EnglishThis solution lies in the harmonisation and interpretation of the legislation.
Rozwiązanie to polega na harmonizacji i interpretacji przepisów.
Englishand said unto him, Go, wash in the pool of Siloam (which is by interpretation, Sent).
I rzekł mu: Idź, umyj się w sadzawce Syloe, co się wykłada posłany.
EnglishWe have web streaming and I am sure the interpretation will be there.
Wystąpienia są emitowane na żywo i z całą pewnością tłumaczenie będzie dostępne w sieci.
EnglishSo good interpretation is more about things that are bodged and stuffed and of my world, right?
W dobrej interpretacji jest coś, czego da się dotknąć, coś z naszego świata.
EnglishThe problems lie in implementation and interpretation by the European Court of Justice (ECJ).
Problemy wynikają z wdrażania i wykładni Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).