"interval" translation into Polish

EN

"interval" in Polish

EN interval
volume_up
{noun}

1. general

interval (also: period, season, spell, stint)
It can be found in the hair coat throughout the treatment interval.
Środek ten można znaleźć w sierści przez cały okres leczenia.
The patch-free interval starts on day 22 and lasts for seven days.
Okres bez plastra zaczyna się dwudziestego drugiego dnia i trwa siedem dni.
Overall, the disease-free interval was 7 months (2 to 16 months).
Ogólnie, okres remisji wynosił 7 miesięcy (2 do 16 miesięcy).
Afterwards, a maximum interval of two years is recommended.
Następnie zalecana jest maksymalnie dwuletnia przerwa.
After an interval of a few years, it is important to put it to the test.
Po kilkuletniej przerwie, ważne jest, by to prawodawstwo zostało przetestowane.
It can be found on the body surface throughout the treatment interval.
Można wykazać jego obecność na powierzchni ciała nawet podczas przerw w leczeniu.
interval (also: clearance, distance)
No clinically significant effect on the QT interval was observed.
Nie zauważono żadnych istotnych klinicznie skutków mających wpływ na odstęp QT.
If you have an abnormality of your heart trace known as Prolonged QT interval
Jeśli występują zaburzenia w zapisie EKG określane jako wydłużony odstęp QT,
There should be an interval of at least 4 weeks between doses.
Odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić przynajmniej 4 tygodnie.
interval (also: draft, period, draught)
interval
by 104 % (95 % prediction interval:
nie rymonabantu o 104 % (95 % przedział predykcji:
The treatment difference (Advagraf-Prograf) was 3.8 % (95 % confidence interval [ -2.1 %, 9.6 % ]).
Różnica w leczeniu (Advagraf- Prograf) wynosiła 3, 8 % (95 % przedział ufności [ - 2, 1 %, 9, 6 % ]).
Placebo relative risk (95 % interval)
Ryzyko względne (95 % przedział ufności)
interval (also: spell)
The interval between injections must be at least one month.
Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami musi wynieść co najmniej jeden miesiąc.
RELISTOR was administered every 3.2 days (median dosing interval, with a range of 1-39 days).
Produkt RELISTOR był podawany co 3, 2 dnia (średni odstęp czasu stosowany między 1 a 39 dniem terapii).
Dose or dose interval adjustment is required in all patients with creatinine clearance < 50 ml/ min (see section 4.4).
U wszystkich pacjentów z klirensem kreatyniny < 50 ml/ min należy odpowiednio dostosować dawkę lub odstęp czasu pomiędzy podawaniem kolejnych dawek (patrz punkt 4. 4).

2. mathematics

interval
by 104 % (95 % prediction interval:
nie rymonabantu o 104 % (95 % przedział predykcji:
The treatment difference (Advagraf-Prograf) was 3.8 % (95 % confidence interval [ -2.1 %, 9.6 % ]).
Różnica w leczeniu (Advagraf- Prograf) wynosiła 3, 8 % (95 % przedział ufności [ - 2, 1 %, 9, 6 % ]).
Placebo relative risk (95 % interval)
Ryzyko względne (95 % przedział ufności)

3. theatre, British English

interval

Synonyms (English) for "interval":

interval

Context sentences for "interval" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe effectiveness of dosing interval adjustment has not been clinically evaluated.
Nie oceniano klinicznie skuteczności leczenia po zmianie odstępów między dawkami.
EnglishThe mean (CV) AUC over a dosing interval of 12 hours is 4.7µg. h/ ml (18 %).
Średnie AUC, w okresie między dawkami co 12 godzin wynosiło 4, 7µg⋅h/ ml (18 %).
EnglishA second dose of vaccine should be given after an interval of at least three weeks.
Drugą dawkę szczepionki należy podać co najmniej trzy tygodnie po pierwszej dawce.
EnglishThe use of lacosamide is associated with dose-related increase in the PR interval.
Stosowanie lakozamidu wiąże się z zależnym od dawki wydłużeniem odstępu PR.
EnglishAfter an interval of a few years, it is important to put it to the test.
Po kilkuletniej przerwie, ważne jest, by to prawodawstwo zostało przetestowane.
EnglishA second dose of vaccine should be given after an interval of at least 3 weeks.
Drugą dawkę szczepionki należy podać po upływie przynajmniej 3 tygodni.
EnglishFluctuation in serum or plasma concentrations over a dosing interval is low (< 30 %).
Wahania stężeń w surowicy lub osoczu w ciągu okresu dawkowania są niewielkie (< 30 %).
EnglishThese dose estimates assume a urinary bladder voiding interval of two hours.
Te przybliżone dane zakładają opróżnianie pęcherza moczowego w odstępach dwugodzinnych.
EnglishIt can be found on the body surface throughout the treatment interval.
Można wykazać jego obecność na powierzchni ciała nawet podczas przerw w leczeniu.
EnglishFor cats 9 weeks and older, two doses are given at an interval of 3 to 4 weeks.
U kotów w 9 tygodniu życia i starszych podaje się dwie dawki w odstępie od 3 do 4 tygodni.
EnglishProlongation of the QT interval may expose patients to the risk of fatal outcome.
W razie wydłużenia odstępu QT może wystąpić u pacjentów ryzyko zgonu.
EnglishThereafter a maximum interval of two years is recommended (see scheme).
Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu 2 lat (patrz schemat).
EnglishSome azoles have been associated with prolongation of the QTc interval.
Stosowanie niektórych związków z grupy azoli jest związane z wydłużeniem odstępu QTc.
EnglishIn the interval, there have been perhaps 20 or 25 different species of hominids.
W tym odstępie czasu wystąpiło 20-25 różnych gatunków naczelnych.
EnglishArsenic trioxide can cause QT interval prolongation (see Section 4.4).
Trójtlenek arsenu może powodować wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4. 4).
EnglishTrough levels should be measured in order to adjust the dose and dosage interval.
Niezbędne jest oznaczanie poziomów progowych celem dostosowania dawek i odstępów pomiędzy nimi.
EnglishThe second dose should be given after an interval of at least three weeks.
Druga dawka powinna zostać podana w odstępie co najmniej trzech tygodni po pierwszej dawce.
Englishabnormality of electrocardiogram (ECG), called prolongation of QT interval
nieprawidłowości w badaniu EKG, zwane zespołem wydłużonego odstępu QT
EnglishThe odds ratio (95 % exact confidence interval) was 2.96 (1.34, 7.50).
Iloraz szans (przy 95 % przedziale ufności) wynosił 2, 96 (1, 34; 7, 50).
EnglishMoreover, in dog studies, a slight increase in the corrected QT interval was observed.
Ponadto, w badaniach na psach, zaobserwowano nieznaczne wydłużenie skorygowanego odstępu QT.