EN intrinsically
volume_up
{adverb}

intrinsically (also: internally, inwardly)
By that, I mean intrinsically beautiful things, just something that's exquisitely beautiful, that's universally beautiful.
Przez 'piękne wewnętrznie' rozumiem rzeczy przepiękne same w sobie, uniwersalnie piękne.
There are things that are intrinsically wrong -- like lying is wrong, like torturing innocent children is wrong.
Istnieją rzeczy, które są wewnętrznie złe -- jak kłamstwo, jak torturowanie dzieci.
intrinsically
intrinsically
Life assurance policies, certificates and funds differ intrinsically in their legal status and structure.
Polisy ubezpieczenia na życie, certyfikaty i fundusze z natury rzeczy różnią się między sobą pod względem statusu prawnego i struktury.
intrinsically
intrinsically (also: per se)
So much of the other things that we ought to do, like slowing emissions, are intrinsically slow, because it takes time to build all the hardware we need to reduce emissions.
Wiele innych rzeczy, które powinniśmy zrobić jak zmniejszanie emisji jest samo w sobie wolne ponieważ zajmuje sporo czasu żeby zbudować cały sprzęt potrzebny do redukcji emisji.
intrinsically (also: per se)
volume_up
per se {adv.}

Synonyms (English) for "intrinsically":

intrinsically
intrinsic

Context sentences for "intrinsically" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEnteric bacteria such as E. coli are intrinsically resistant to pirlimycin.
Bakterie przewodu pokarmowego, takie jak E. coli są naturalnie oporne na pirlimycynę.
EnglishWell, there are a few reasons that actually it's not intrinsically upbeat.
Ale jest kilka powodów, dla których to nie jest dogłębnie optymistyczne.
EnglishOr like Kant, did I use reason to figure out what was intrinsically right?"
Czy jak Kant, użyłem rozumu, by wybrać rzecz immanentnie słuszną"?
EnglishAnd there’s nothing intrinsically sexy about these young ladies.
W rzeczywistości nie ma nic seksownego w tych młodych dziewczynach.
EnglishWhat is illustrated here is a very particular kind of tragedy intrinsically associated with being female.
Fakty te są ilustracją tragedii bardzo szczególnego rodzaju, związanej z byciem kobietą.
EnglishCulture and education are intrinsically valuable in themselves.
Kultura i edukacja stanowią wartość same w sobie.
EnglishIt is a shame, however, that the text does not focus on the intrinsically unequal nature of neoliberalism.
Szkoda jednak, że w tekście nie skoncentrowano się na nierozłącznie nierównym charakterze neoliberalizmu.
EnglishWe must go further as the legal nature of these two systems is intrinsically different.
Powinniśmy podjąć dalsze działania w tym zakresie, ponieważ charakter prawny tych dwóch systemów jest ze swojej istoty odmienny.
EnglishThere’s nothing intrinsically sweet about honey.
W rzeczywistości nie ma nic słodkiego w miodzie.
EnglishAnd you also need to make it intrinsically interesting.
Musi też być faktycznie interesująca.
EnglishThis is the result of the system that dominates the world: capitalism, which is intrinsically unfair and unequal.
Jest to rezultat systemu dominującego na świecie: kapitalizmu, który z zasady jest nieuczciwy i sprzyja nierówności.
EnglishSo they are, intrinsically, a slower life-form.
można czekać miesiącami, a nawet latami.
EnglishBut part of the reason -- and that's the reason why we have ethical ground for pursuing these -- is that they're also intrinsically valuable.
Ale w pewnej mierze, co daje etyczne przesłanki, by ich pragnąć, są one dobrem samym w sobie.
EnglishHowever, since credit rating agencies currently operate in an oligopoly, they benefit from an intrinsically 'guaranteed' market.
Ponieważ jednak mamy do czynienia z oligopolem, agencje mogą funkcjonować w ramach wzajemnych "gwarancji”.
EnglishLife assurance policies, certificates and funds differ intrinsically in their legal status and structure.
Polisy ubezpieczenia na życie, certyfikaty i fundusze z natury rzeczy różnią się między sobą pod względem statusu prawnego i struktury.
EnglishFreedom of religion or belief is a universal human right; freedom of opinion and expression is intrinsically linked to it.
Wolność religii i wyznania jest jednym z powszechnych praw człowieka, a z nimi nierozłącznie wiąże się również wolność poglądów i słowa.
EnglishThis is an area in which public policies that are intrinsically linked to achieving gender equality are essential.
Stworzenie publicznych strategii politycznych, nierozerwalnie połączonych z osiągnięciem równouprawnienia, to podstawa działań w omawianej dziedzinie.
EnglishThese revolutions are secular revolutions on the part of Tunisians and Egyptians who simply want democracy and development, which are intrinsically linked.
Te rewolucje są świeckimi rewolucjami Tunezyjczyków i Egipcjan, którzy po prostu pragną demokracji i rozwoju, które idą ze sobą w parze.
EnglishI have to say that not every euro in the vaults of the European Central Bank will serve to convince people of an intrinsically bad idea.
Muszę powiedzieć, że nie każde euro znajdujące się w skarbcu Europejskiego Banku Centralnego posłuży do przekonania ludzi do tej z gruntu niewłaściwej koncepcji.
EnglishNow, this sounds like an intrinsically upbeat worldview in a way, because when you think of non-zero, you think win-win, you know, that's good.
Zatem, to brzmi jak optymistyczny pogląd na świat w pewnym sensie, ponieważ kiedy myślicie o sumie niezerowej, myślicie o obopólnej wygranej, co jest dobre.