EN invalid
volume_up
{noun}

1. old-fashioned

invalid (also: disabled person)
Can we contemplate treating them as invalids and creating a society of invalids?
Czy możemy sobie wyobrazić, że uznając ich za inwalidów stworzymy społeczeństwo inwalidów?
invalid

Synonyms (English) for "invalid":

invalid

Context sentences for "invalid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCan you tell me more about the invalid click activity you detected?
Czy mogę dowiedzieć się więcej o wykrytej działalności związanej z nieprawidłowymi kliknięciami?
EnglishInvalid activity will also result in deductions to estimated revenue at the end of the month.
Nieprawidłowa działalność będzie także skutkowała zmniejszeniem szacowanego przychodu na koniec miesiąca.
EnglishCan my account be reinstated after being disabled for invalid click activity?
Czy moje konto może zostać ponownie aktywowane po wyłączeniu za działalność związaną z nieprawidłowymi kliknięciami?
EnglishIn fact, invalid clicks can result in deductions from your earnings and even account termination.
W rzeczywistości nieprawidłowe kliknięcia mogą skutkować potrąceniami z zarobków, a nawet zamknięciem konta.
EnglishThis is the declaration that the 1949 constitution is invalid.
Jest nią uznanie konstytucji z 1949 roku za nieważną.
EnglishWhen attempts have been made to choose the delegate by election, these attempts have been declared to be invalid.
Próby wyboru delegata w głosowaniu zostały uznane za nieważne.
EnglishVoting slips that were not filled in or were invalid: 69
Niewypełnione lub nieważne karty do głosowania: 69.
EnglishMy understanding is that the President has the discretion to rule that any request for a roll-call vote be declared invalid.
W moim rozumieniu przewodniczący może uznać za nieważne wszystkie wnioski dotyczące głosowania imiennymi.
EnglishAll E111 and E128 forms are now invalid.
Wszystkie formularze E111 i E128 straciły ważność.
EnglishAt this point, it is obvious that the worker is no longer needed and the Blue Card then becomes invalid.
Po upływie takiego czasu jest oczywiste, że nie ma więcej zapotrzebowania na danego pracownika i błękitna karta traci ważność.
EnglishFor this reason, all reproaches are invalid.
Z tego względu wszystkie skargi są nieważne.
EnglishNot just repealed, but invalid.
Nie uchylenie konstytucji, ale uznanie jej za nieważną.
EnglishFailure to follow the policies below will result in invalid click activity that ultimately lowers publisher revenue.
Nieprzestrzeganie poniższych zasad będzie skutkowało nieprawidłowymi kliknięciami, co ostatecznie obniży przychód wydawcy.
EnglishI'm concerned about invalid clicks
Niepokoją mnie nieprawidłowe kliknięcia.
EnglishIf you don't enter a city, or enter an invalid one, we'll set your location to the capital city of the country you selected.
Jeśli miasto nie zostanie wprowadzone lub jego nazwa będzie nieprawidłowa, jako lokalizacja zostanie ustawiona stolica wybranego kraju.
EnglishLicences that expire during a trip abroad automatically become invalid and may not be recognised in other countries.
Prawo jazdy, którego termin ważności upłynął podczas zagranicznej podróży, automatycznie traci ważność i może nie być uznawane w innych krajach.
EnglishPlease also note that publishers disabled for invalid click activity are not allowed any further participation in AdSense.
Zwróć także uwagę, że wydawcy, których konto wyłączono za działalność związaną z nieprawidłowymi kliknięciami, nie mogą dalej uczestniczyć w programie AdSense.
EnglishThese earnings have been removed from the new AdSense interface because the corresponding reports were showing invalid statistics in various cases.
Te zarobki zostały usunięte z nowego interfejsu AdSense, ponieważ odnośne raporty w różnych przypadkach pokazywały nieprawidłowe dane.
EnglishLastly, as outlined in our Terms and Conditions, Google will use its sole discretion when determining instances of invalid click activity.
Na koniec pamiętaj, że zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi Google może definiować nieprawidłowe kliknięcia według własnego uznania.
EnglishWhile these discrepancies may be significant and at times surprising, they don't necessarily mean that there was some sort of invalid activity with your ads.
Przyjrzymy się niektórym częstym przyczynom tych rozbieżności i podamy wskazówki, które pozwolą dokładniej śledzić kliknięcia.