"inviolability" translation into Polish

EN

"inviolability" in Polish

EN inviolability
volume_up
{noun}

inviolability (also: holiness, sainthood, holy thing)
inviolability (also: sanctity)
The Charter does not state that this inviolability can be reduced.
W Karcie nie powiedziano, że tę nienaruszalność można ograniczyć.
This is why the inviolability of the borders of EU Member States needs to be reiterated.
Dlatego należy nieustannie kłaść nacisk na nienaruszalność granic państw członkowskich UE.
The legal and judicial inviolability of private investment is one of the keys to Africa's economic and social development.
Nienaruszalność prawna i sądowa inwestycji prywatnych to jeden z kluczy do rozwoju gospodarczego i społecznego Afryki.
inviolability
Freedom of expression and of thought and the inviolability of private homes were trampled over.
Stłamszono wolność słowa i myśli oraz nietykalność prywatnych domów.

Context sentences for "inviolability" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe question of security policy was reduced to a guarantee of the inviolability of borders.
Polityka bezpieczeństwa została sprowadzona do gwarancji nienaruszalności granic.
EnglishA state is sovereign when it respects the principle of uti possidetis, the inviolability of borders.
Państwo jest suwerenne, gdy przestrzega zasady uti possidetis, nienaruszalności granic.
EnglishWithout this inviolability, the peace to which true patriots aspire could be seriously threatened.
Bez tej nienaruszalności pokój, do którego aspirują prawdziwi patrioci, może być poważnie zagrożony.
EnglishThat is why it has taken a stand on the inviolability of borders and the fact that there are no unredeemed or other claims.
Dlatego też zajęła stanowisko dotyczące nienaruszalności granic oraz braku nieuregulowanych lub innych roszczeń.
EnglishLadies and gentlemen, Kosovo's declaration of independence constitutes a violation of international law on the inviolability and integrity of borders and countries.
Szanowni Państwo, ogłoszenie niepodległości przez Kosowo jest naruszeniem prawa międzynarodowego, mówiącego o nienaruszalności i integralności granic i krajów.
EnglishWe certainly did not adopt our position in the face of the principle of the inviolability of human rights underlying the resolution, which we wholeheartedly subscribe to.
Nasze stanowisko z pewnością nie zostało przyjęte w obliczu zasady nienaruszalności praw człowieka leżącej u podstaw rezolucji, pod którą podpisujemy się z całym przekonaniem.
EnglishAs a result of constant efforts to open up these decrees, last week the National Council of the Slovak Republic adopted a resolution on the inviolability of post-war documents.
W wyniku nieustających nacisków, by otworzyć te dekrety, w zeszłym tygodniu Rada Narodowa Republiki Słowackiej przyjęła uchwałę w sprawie nienaruszalności dokumentów powojennych.
EnglishViolence against women, everywhere in the world, is quite simply a crime and a violation of the right to life, personal dignity, safety, and physical and mental inviolability.
Przemoc wobec kobiet na każdym miejscu na ziemi jest po prostu przestępstwem oraz naruszeniem prawa do życia, godności osobistej, bezpieczeństwa oraz nietykalności fizycznej i psychicznej.