"invitation" translation into Polish

EN

"invitation" in Polish

EN invitation
volume_up
{noun}

invitation
This is an invitation to the 70 percent of our unmapped planet.
To zaproszenie od 70 procent nieskartografowanych terenów naszej planety.
Invitation to and prize at the 2010 Mülheim Theatertage with The Golden Dragon
Zaproszenie i Nagroda Mülheimskich Dni Teatru 2010 za sztukęDer goldene Drache (Złoty smok)
We are still interested and the invitation still stands.
Wciąż jesteśmy tym zainteresowani i zaproszenie wciąż jest aktualne.
invitation
volume_up
inwitacja {f} [obs.]

Context sentences for "invitation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Na podkreślenie zasługuje jednak to, że nie wystosowano jeszcze żadnego zaproszenia.
EnglishBy default, everyone you share with will get an invitation email.
Domyślnie każda osoba, której udostępnisz pliki, otrzyma e-maila z zaproszeniem.
EnglishRemoving such limits provides an open invitation to business as usual.
Usunięcie takich ograniczeń jest otwartym zaproszeniem do zwykłego biznesu.
EnglishOn the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
Z drugiej strony, bezkarność jest zaproszeniem do popełniania tych zbrodni bez końca.
EnglishWhen they click the link in the forwarded invitation, they'll be able to access to your doc.
Kiedy kliknie ona link w przekazanym zaproszeniu, będzie mogła wyświetlić Twój dokument.
EnglishOf course, it is all very well to say 'The invitation is open to everyone'.
Oczywiście łatwo jest stwierdzić, że "każdy jest zaproszony”.
English(The speaker stops and then resumes at the invitation of the President)
(Mówczyni przerwała, a następnie kontynuowała wystąpienie po zachęcie ze strony przewodniczącej)
EnglishAnd every green space we create is an invitation for non-humans to cohabit with us.
Stąd, każdy skrawek zieleni, jaki tworzymy jest zaproszeniem dla stworzeń żywych do współobcowania z nami.
EnglishI informed each of the Members concerned of the reason for the invitation.
Posłowie ci zostali poinformowani o powodach zaproszenia.
EnglishIn this respect, the Giannakou report is an invitation to reform-minded politicians.
W tym kontekście sprawozdanie pani poseł Giannakou jest zaproszeniem dla przychylnych reformom polityków.
EnglishIn addition, various EU subsidies have proved to be an invitation to commit abuses of many different kinds.
Ponadto różne dotacje UE stawały się zaproszeniem do wielu rodzajów nadużyć.
EnglishFriedrich Schiller "Mary Stuart"2007, Thalia Theater, HamburgInvitation to the Berliner Theatertreffen
Mają odpowiadać sobie na pytanie „Jak to było kiedyś?”, ale również „Jak wyglądałoby to dzisiaj?”
EnglishThe way I see it, this is an invitation to waste money.
Dla mnie jest to zaproszeniem do marnowania środków finansowych.
English(Laughter) And so I just came, two days ago, from the Himalayas to your kind invitation.
(Śmiech) Przyjechałem 2 dni temu z Himalajów.
EnglishHowever, it is for the Presidency to extend the invitation.
Ale to w gestii prezydencji leży wystosowanie zaproszenia.
EnglishThe invitation to declare dementias one of the priority areas of healthcare is right.
Zasadne jest wezwanie, żeby walkę z demencjami uznać za jeden z priorytetowych obszarów w dziedzinie opieki zdrowotnej.
EnglishAll of our normal social interactions become a kind of invitation to this sort of collective expression.
Wszystkie nasze normalne interakcje społeczne stają się zaproszeniem do tego rodzaju kolektywnego wyrazu.
EnglishArticle 13 is not a call for lack of action or for uncoordinated action, but an invitation to act.
Artykuł 13 nie jest ani wezwaniem do braku działania, ani do bezwarunkowego działania, ale zaproszeniem, by działać.
EnglishThat gives me cause to say that the Commission never receives a formal invitation to this sitting either.
Przy tej okazji wspomnę tylko, że komisarz także nie otrzymuje nigdy formalnego zaproszenia na to posiedzenie.
EnglishThe production was invited to the Berliner Theatertreffen while, for his part, Jossi Wieler accepted an invitation to go to Japan.
Inscenizacja została zaproszona na berliński festiwal Theatertreffen.