"invited" translation into Polish

EN

"invited" in Polish

EN invited
volume_up
{adjective}

invited
The staging was invited to the Berliner Theatertreffen in 2004.
W 2004 roku spektakl został zaproszony na berliński festiwal Theatertreffen.
I was not formally invited by Parliament to attend this debate.
Nie zostałem przez Parlament formalnie zaproszony do udziału w tej debacie.
(Laughter) Why was the scarecrow invited to TED?
(Śmiech) Dlaczego strach na wróble został zaproszony na TED?

Context sentences for "invited" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe got invited to do the whole thing in New York, and in London, and in Los Angeles.
Zaproszono nas, by zrobić to wszystko w Nowym Yorku i w Londynie czy Los Angeles.
EnglishWhy have we not been invited to observe the Russian parliamentary elections?
Dlaczego nie zaproszono nas jako obserwatorów wyborów parlamentarnych w Rosji?
EnglishI also see a problem in the fact that China has not been invited to the negotiations.
Problematyczny jest dla mnie też fakt niezaproszenia Chin do udziału w negocjacjach.
EnglishKofi Annan invited me on the morning of September the 11th to do a press conference.
Kofi Annan zaprosił mnie rankiem 11 września, by odbyć konferencję prasową.
EnglishBut he invited me to come to a ceremony they were having that day for her grandmother.
Ale zaprosił mnie na ceremonię odbywającą się tego dnia na cześć ich babki.
EnglishIn the German version, it states that the Member States and the Commission are invited ...
W niemieckiej wersji jest napisane, że wzywa się państwa członkowskie i Komisję...
English(FR) Mr President, you invited us to vote for the original text of paragraph 16.
(FR) Panie przewodniczący! Wezwał nas pan do głosowania nad pierwotnym brzmieniem ustępu 16.
EnglishHe invited all the princes to come and defeat his daughter at whistling.
Zaprosił wszystkich książąt, aby przybyli i pokonali jego córkę w gwizdaniu.
EnglishWe do not think that Mr Ben Ali has ever been invited to the European Parliament.
Nie wydaje nam się, aby pan Ben Ali był kiedykolwiek zapraszany do Parlamentu Europejskiego.
EnglishPohle’s production of the play was invited to the Mülheim Theatertage in 2006.
Liryczny tekst dramatu reżyserka przetransponowała na urzekająco wyraziste obrazy sceniczne.
EnglishI just want the President to guarantee that the Council has been invited.
Po prostu chcę uzyskać od pana przewodniczącego potwierdzenie, że Rada została zaproszona.
EnglishThe play and production were invited to the Mülheim Theatertage.
Sztukę i inscenizację zaproszono do udziału w festiwalu Mülheimer Theatertreffen.
EnglishThis cooperation must be improved in future, and everyone is invited to play a role here.
Ta współpraca musi poprawić się w przyszłości i zachęcam każdego, aby miał w tym udział.
EnglishThe government has already officially invited the EU to carry out an observation mission.
Rząd zaprosił już oficjalnie UE do przeprowadzenia misji obserwacyjnej.
EnglishBut actually I had to go around the world in a balloon to be invited to talk about it.
Musiałem jednak okrążyć Ziemię balonem, bym mógł o nich opowiedzieć.
EnglishMany leading figures have been invited to plenary, and you are one such leading figure.
Na posiedzenia plenarne zaprosiliśmy wiele wybitnych autorytetów, a pan jest jednym z nich.
EnglishThose who are invited to sign must know what lies behind the initiative.
Ludzie proszeni o podpis muszą wiedzieć, co kryje się za inicjatywą.
EnglishNot one European government, not one national parliament, has invited us.
Żaden rząd europejski ani żaden parlament krajowy nas nie zaprosił.
EnglishI refer, of course, to the Lisbon Summit, where we invited Mugabe, despite the sanctions.
Mam na myśli szczyt w Lizbonie oczywiście, na który zaprosiliśmy pana Mugabe, pomimo sankcji.
EnglishThe EU offered itself to the UN; it was not the UN that invited the EU.
To UE zaoferowała pomoc ONZ, choć nie była przez nią o to proszona.