EN

to involve [involved|involved] {verb}

volume_up
to involve
It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
Może ona dość często obejmować opiekę pielęgniarską i dbanie o różne aspekty rozwoju dziecka.
For this reason, lifelong training should involve all social factors.
Z tego powodu uczenie się przez całe życie powinno obejmować wszystkie czynniki społeczne.
These activities should also involve disabled persons with a high potential for creativity.
Te działania powinny również obejmować osoby niepełnosprawne o dużym potencjale kreatywności.
to involve
volume_up
objąć {pf. v.} (rozciągnąć)
This will be particularly important in the next round of scrutiny, which will involve Russia, Cuba, Saudi Arabia and China.
Będzie to szczególnie ważne w następnej turze kontroli, która obejmie Rosję, Kubę, Arabię Saudyjską i Chiny.
So desperate to create any patchwork, hazardous alliance as long as it does not involve the Americans.
Rozpaczliwie pragnie ona stworzyć mieszany, ryzykowny sojusz, byle tylko nie objął on Amerykanów.
It has also to involve civil society and especially stimulate grass-root exchanges between citizens, NGOs and local authorities.
Musi ono również objąć społeczeństwo obywatelskie, a w szczególności stymulować oddolną wymianę pomiędzy obywatelami, organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi.
to involve (also: to mix)
to involve (also: to absorb, to engross, to interest)
We must involve young farmers in political discussions and decision-making to a greater extent.
Musimy szerzej wciągnąć młodych rolników w dyskusje polityczne i proces decyzyjny.
It is not our place to get involved in this discussion.
Nie powinniśmy dać się wciągnąć w tę dyskusję.
Having said this and on a more serious note, I would like to say on behalf of my group that we are not getting involved in this game.
Ale mówiąc bardziej serio, chciałabym oświadczyć w imieniu mojej grupy, że nie damy się wciągnąć w tę grę.
to involve
Due to the lack of stable institutions, politicians are likely to cause disappointment and get involved in this cycle of conflict, corruption and blackmail.
Ze względu na brak stabilnych instytucji politykom łatwo jest rozczarować i uwikłać się w cykl konfliktów, korupcji i szantażu.
to involve
to involve (also: to engage, to sign up)
to involve

Context sentences for "to involve" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe should continue with the efforts to involve those countries more intimately.
Nadal powinniśmy jednak starać się zacieśniać współpracę z tymi krajami.
EnglishTheir prospects involve either life in a camp or lead-polluted Mitrovica.
Ich perspektywy to albo życie w obozie, albo w zanieczyszczonej ołowiem Mitrovicy.
EnglishSome of these tasks involve close collaboration with local governments at other levels.
Część tych zadań wymaga ścisłej współpracy z władzami samorządowymi innych szczebli.
EnglishIt seems to me absolutely essential to involve women in the dialogue.
Wydaje mi się rzeczą absolutnie zasadniczą, aby w dialogu uczestniczyły kobiety.
EnglishNeither does the strategy involve new resources being injected into the area.
Strategia ta nie oznacza również pompowania w ten region nowych zasobów.
EnglishBut the problem is that those conditions always involve heavy sacrifices for the workers.
Problem jednak polega na tym, że te warunki oznaczają duże ofiary dla pracowników.
EnglishThe first would involve drastically reducing its dependence on Russia for energy.
Pierwszy kierunek działania to zdecydowane zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji.
EnglishThis will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
Będzie się to wiązać z ustanowieniem autonomicznego i stałego sztabu w Brukseli.
EnglishThe ENP does not merely involve the activities of governments and national politicians.
Europejska polityka sąsiedztwa to nie tylko działalność rządów i polityków krajowych.
EnglishThe agreements make provision for monitoring and reviews that will involve Parliament.
Umowy te ustanawiają monitorowanie i przeglądy, w których uczestniczył będzie Parlament.
EnglishIt can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
Może ona dość często obejmować opiekę pielęgniarską i dbanie o różne aspekty rozwoju dziecka.
EnglishIt therefore does not involve resources from the European structural funds.
Nie ma tu więc mowy o środkach z europejskich funduszy strukturalnych.
EnglishHowever, people realised that the process did not involve democratic choice.
Zdali sobie oni po prostu sprawę, że procedura ich wyboru nie była procedurą demokratyczną.
EnglishWe hope that it will also involve the active cooperation of other members of the WTO.
Wyrażamy nadzieję, że przyczyni się to również do aktywnej współpracy innych członków WTO.
EnglishIt should not involve stockpiling raw materials with taxpayers' money.
Nie powinna polegać na gromadzeniu rezerw surowców za pieniądze podatników.
EnglishPhysical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
Aktywność fizyczna może zwyczajnie polegać na codziennym, co najmniej półgodzinnym spacerze.
EnglishHow do we ensure that we involve children in decisions that concern them?
W jaki sposób zapewnimy włączenie dzieci w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą?
EnglishWe must involve young farmers in political discussions and decision-making to a greater extent.
Musimy szerzej wciągnąć młodych rolników w dyskusje polityczne i proces decyzyjny.
EnglishTrade agreements with these countries also involve technical and cultural cooperation.
Umowy handlowe zawarte z tymi krajami przewidują również współpracę techniczną i kulturalną.
EnglishThe problems with SIS II do not involve the infrastructure that it shares with VIS.
Problemy z SIS II nie dotyczą jego wspólnej infrastruktury z VIS.